Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Portile de Fier ? Resita ? Timisoara ? Sacalaz ? Arad / Etapa I: Extinderea statiei 400kV Portile de Fier?


Anunt de participare (utilitati) numarul 139472/09.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 0213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA S.A."
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Murasan, Tel. +40 213035986, In atentia: Ovidiu Murasan, Fax: +40 213035980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA S.A."
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Murasan, Tel. +40 213035986, In atentia: Ovidiu Murasan, Fax: +40 213035980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA S.A."
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Murasan, Tel. +40 213035986, In atentia: Ovidiu Murasan, Fax: +40 213035980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Trecerea la tensiunea de 400kVa axului Portile de Fier ? Resita ? Timisoara ? Sacalaz ? Arad / Etapa I: Extinderea statiei 400kV Portile de Fier?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia el. de transf. 400/220 kV Portile de Fier, in apropierea Centralei Hidroel. Portile de Fier I, jud. Mehedinti, pe un teren aflat intre Dunare si Drumul National nr.6 (Drumul European E70).
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea echipamentelor primare si secundare, a materialelor, executia lucrarilor de constructii montaj si prestarea serviciilor in statia 400/220 kV Portile de Fier in vederea extindereii statiei 400 kV cu o celula de 400 kV si inlocuireii sistemului de comanda ? control si protectii in toata statia 400/220 kV Portile de Fier.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682540-7 - Echipament pentru substatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extinderea cu o celula de 400 kV a statiei 400 kV Portile de Fier in vederea trecerii la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier ? Resita ? Timisoara ? Sacalaz ? Arad si inlocuirea sistemului de comanda ? control si protectii in toata statia 400/220 kV Portile de Fier, astfel incat sa se asigure un nivel corespunzator exploatarii in conditii de siguranta, precum si automatizarea completa in vederea asigurarii conditiilor de teleconducere a statiei de la sediul DEN + DET/CT.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 862, 095RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul Garantiei de participare este 150.000, 00 LEI (pentru firme din Romania) sau 35.395, 00 EURO (pentru firme din afara Romaniei). Cursul de schimb este cursul mediu anual Euro/Lei stabilit de BNR pentru anul 2011 (publicat pe site www.bnr.ro), 1 euro = 4, 2379 Lei. Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 120 zile de la data primirii ofertelor.In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781 din OUG 76/30.06.2010 suma de 8.846, 20 lei. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original. Cuantumul acesteia va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A . Valabilitatea ei va depasi cu 1 (una) luna data lacare se estimeaza ca se va efectua plata facturii finale, respectiv data semnarii Procesului verbal de Receptie Finala a ?Trecereii la tensiunea de 400kVa axului Portile de Fier ? Resita ? Timisoara ? Arad / Etapa I: Extinderea statiei 400kV Portile de Fier?. Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera in cel mult 14 zile de la data platii facturii finale aferenta produselor care fac obiectul contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.In toate situatiile de acceptare a modificarii pretului contractului se va proceda si la majorarea/diminuarea corespunzatoare a valorii garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Pe intreaga perioada de executare a lucrarilor achizitiei, Furnizorul va trebui sa aiba incheiata o polita de asigurare pentru toate riscurile specifice achizitiei.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori la procedura de atribuire. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor depuse; b) sa depuna oferta individuala comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru: participare la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda si / sau spalare de bani. Pentru a demonstra neincadrarea in situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati.Cerinta nr. 2Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 1.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: i) a intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic; ii)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; iii)in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;iv) a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; v) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii conditiilor de calificare si selectie.Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.1. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere. Se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere. Certificatele constatatoare vor fi valabile la data depunerii ofertelor.Cerinta nr. 3Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.2. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri / subcontractari Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii desemnati. Deasemenea aceasta declaratie se va completa si de un tert sustinator, daca e cazul. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Marius Mateescu ? director general, Corneliu Ene ? director general adj. ? Conducere Economica si Comerciala, Octavian Lohan ? director general adj. ? Conducere Sistem, Razvan Voinea ? director general adj. ? Conducere Tehnica, Mache Marian Gheorghita ? director financiar, Maria Ionescu ? director economic, Anisoara Cornila ? director adj. juridic, Carmen Apostol director comercial, Catalin Stefan director adj. comercial.
Cerinta nr. 4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Pentru a certifica faptul ca participarea sa la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul va prezenta declaratia Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul B1.3 (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010). Cerinta nr. 1
Copie Certificat de inregistrare (CUI) eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
Cerinta nr. 2Forma de inregistrare ca persoana juridica.Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii (furnizare echipamente electrice) in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", valabil la data deschiderii ofertei. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de comunicarea rezultatului procedurii certificatul constatator in original / copie legalizata.Persoanele fizice / juridice straine: Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3 - Atestate A.N.R.E.a. Atestat A.N.R.E. tip A ? incercari de echipamente si instalatii electrice
b. Atestat A.N.R.E. tip B ? proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominala de 0, 4 kV
c. Atestat A.N.R.E. tip C1A ? proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV
d. Atestat A.N.R.E. tip C2A ? executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV
e. Atestat A.N.R.E. tip D1 ? proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV
f. Atestat A.N.R.E. tip D2 ? executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV
g. Atestat A.N.R.E. tip E1 ? proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor
h. Atestat A.N.R.E. tip E2 ? executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor
Persoanele juridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati de proiectare sau executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE atestate corespunzatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 ani (2009, 2010 si 2011) nu trebuie sa fie mai mica de 15.000.000, 00 LEI. In cazul in care cifra de afaceri este este exprimata in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu Leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an.
Cerinta nr. 2
Ultimul bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara, respectiv pentru anul 2011. In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati. Nota: Pt. asoc op. ec. cu of. com., sit. ec. si fin. prin cumulare resurse membrii asociere, fara cap. tehn. si resurse subcontr. Cap. ec. - fin. a op. ec. poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 9
Intocmirea organigramei echipei de proiect astfel rezultata, populata cu numele si specialitatile fiecarui membru al echipei de proiect. mentionati la cerintele 6 si 7.Organigrama poate contine si alte specialitati, care in opinia Ofertantului, sunt necesare implementarii contractului.
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea, daca este cazul.
Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se iau in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor.
Cerinta nr. 2
Experienta similara.
Prezentarea a: - cel putin un document / contract / proces verbal de receptie sau maximum trei documente / contracte / procese verbale de receptie prin care sa se confirme livrari de echipamente in vederea extinderii / retehnologizarii unei statii de minim 110kV, lucrari de montaj si teste ale echipamentelor. Valoarea insumata a documentelor mentionate va fi de cel putin 12.000.000 LEI fara TVA.Recomandari din partea beneficiarilor / clientilor mentionati mai sus, care vor cuprinde:
? modul de indeplinire al obligatiilor;
? neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari, daca este cazul;
? receptii amanate sau respinse, daca este cazul.
Cerinta nr. 3
Ofertantul va declara partea / partiledin contract care are intentia sa le subcontracteze, daca este cazul.
Cerinta nr. 4
Dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea in bune conditii a lucrarilor de Constructii Montaj ale produselor furnizate.
Cerinta nr. 5
Informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut.
Cerinta nr. 6
Personal responsabil direct de indeplinirea contractului cu experienta de 3 ani ca: 1.Director proiect 2. Sef proiect, specialist statii electrice 3.Specialist echipamente primare 4.Specialist sisteme EMS/SCADA (Energy Management System/Supervising Control and Data Aquisition) 5. Specialist sisteme protectii si automatizari. 6.Specialist in sisteme control. 7.Specialist in sisteme transmisie date si teleprotectii Fibra Optica si PLC (Power Line courier). Se vor prezenta CV-uri ale specialistilor mentionati din care sa rezulte experienta profesionala solicitata. Pentru fiecare pozitie va fi mentionata o persoana distincta.
Cerinta nr. 7
Personal responsabil direct de indeplinirea contractului cu experienta de 3 ani ca: 1.Specialist in servicii proprii: Diesel, TSI, baterii 220Vcc, redresoare, alimentare cc/ca, AAR 0.4kV 2.Specialist in constructii ? montaj, diriginte de sant. 3.Specialist testare echipamente (primare, sistem EMS/SCADA, sistem protectii, sistem control, sistem transmisii date si teleprotectii) 4.Specialist Puneri In Functiune, 5.Specialist scolarizare(echipamente primare, sisteme EMS/SCADA, sisteme protectii, sisteme masura, si transmisii date si teleprotectii). 6. Specialist in studii de sistem 7.Specialist in probleme de siguranta SEN.
Se vor prezenta CV-uri ale specialistilor mentionati din care sa rezulte experienta profesionala solicitata. Pentru fiecare pozitie va fi mentionata o persoana distincta.
Cerinta nr. 8
Personal responsabil direct de indeplinirea contractului cu experienta de 3 ani ca: 1. Specialist in planuri de retragere2. Specialist in probleme de alimentare a consumatorilor de 400, 220kV 3. Specialist Protectia Muncii 4. Specialist Protectia Mediului 5. Specialist Asigurarea Calitatii
6. Specialist in Managementul riscului.
Se vor prezenta CV-uri ale specialistilor mentionati din care sa rezulte experienta profesionala solicitata. Se accepta ca o persoana sa cumuleze mai multe specialitati.
Documentele emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent).
Documente emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Aut. contractanta va invita la etapa de licitatie electronica (LE), ca sa-si imbunatateasca oferta de pret, numai ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatiile de participare la LE vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP, pe cale electronica, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in SEAP ca adresa de contact. Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Data inceperii licitatiei va fi in cel putin 2 zile lucratoare de la data la care au fost trimise invitatiile. Obiectul procesului repetitiv: pretul ofertei. Nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi. Etapa finala se desfasoara intr-o singura runda avind durata de 1 zi. In situatia in care, dupa desfasurarea etapei finale de licitatie electronica, 2 sau mai multi ofertanti se situeaza pe primul loc (cu aceeasi valoare ofertata) departajarea se va face conform punctului 1) din cap. VI.3.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 1845
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2012 11:00
Locul: Sediul CNTEE TRANSELECTRICA S.A din strada Olteni nr. 2-4 sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Daca in urma LE, pe primul loc se vor clasa 2 sau mai multi ofertanti, AC le va solicita o reoferta in plic inchis, la data si ora din invitatia pentru reofertare. Reofert. depuse cu intarziere vor fi respinse si se vor returna nedeschise. Deschiderea reofert. va avea loc la data si ora mentionate in invitatia de reofertare. Comisia va intocmi un PV de deschidere a reofert. care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei cat si de catre reprez. ofertantilorprezenti la deschiderea reofert. Fiecare ofertant va primi o copie a PV de deschidere, indiferent daca au fost sau nu prezenti la deschidere. Reoferta care va avea pretul cel mai scazut dintre reofertele finale va fi declarata de catre com. de ev., of. castigatoare. 2. Vizita la Amplasament 2.1 Operatorii ec. care, isi exprima in scris interesul de a vizita Ampl, pot participa la vizita organizata de AC in data mentionata in anuntul de participare, intre orele 09:00 ? 15:00 la statia 400/220kV PdF. 2.2 Adresa Ampl.: Statia 400/220kV Portile de Fier, in apropierea Centralei Hidroel. Portile de Fier I, jud. Mehedinti, intre Dunare si DN6 (Drumul European E70). 2.3 Pentru a participa la vizitarea Ampl., op. ec. trebuie sa remita AC o solicitare scrisa. Ea trebuie sa fie primita de AC cu cel putin zile inainte de data vizitei mentionata la pc. 2.1. Aceasta solicitare este transmiterea la fax +40 0213035980 a Form. de acces din Sect. II ? Form. (completat, stampilat si semnat de catre reprez. firmei ofertante). In anexa la Form. de acces se va mentiona numele complet al pers. care vor participa la vizita. Deasemenea se va remite impreuna cu Formularul de acces si o copie a CI sau pasaport al persoanelor nominalizate in anexa. 2.3 La vizitarea Ampl. vor putea participa numai pers. nominalizate in solicitarea mentionata la pc. 2.2. 2.4 Costurile ocaz. de vizita la Ampl.(transp., cazare, etc.)pentru pers. care vor participa din partea op.ec.vor fi suportate de catre acestia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1))
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICA "TRANSELECTRICA" S.A., Directia Juridica
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 213035788, Fax: +40 213035610
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer