Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Trusa de scule electrician, Trusa de scule electronist, Trusa masurat prize de pamint, Camera termoviziune, Dulap rack 19 41U echipat cu accesorii pentru echipamente IT, Sursa UPS 1500 VA monofazica


Anunt de participare (utilitati) numarul 124986/30.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Piata Romanilor, nr.11, Sucursala de Transport Timisoara, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300100, Romania, Punct(e) de contact:  Lucian Carju, Tel. 0256 ? 294054, Email:  [email protected], Fax:  0256 ? 219963, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Trusa de scule electrician, Trusa de scule electronist, Trusa masurat prize de pamint, Camera termoviziune, Dulap rack 19 41U echipat cu accesorii pentru echipamente IT, Sursa UPS 1500 VA monofazica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de Trusa de scule electrician, Trusa de scule electronist, Trusa masurat prize de pamint, Camera termoviziune, Dulap rack 19 41U echipat cu accesorii pentru echipamente IT, Sursa UPS 1500 VA monofazica, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111640-9 - Termografe (Rev.2)
30237280-5-Accesorii de alimentare (Rev.2)
32424000-1-Infrastructura de retea (Rev.2)
38500000-0-Aparate de control si de testare (Rev.2)
44512940-3-Truse de scule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 84, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de particip. la licitatie: Pentru LOT 1=20 lei;Pentru LOT 2 = 40 lei; Pentru LOT 3 = 136 lei; Pentru LOT 4 = 450 lei;Pentru LOT 5 = 60 lei;Pentru LOT 6 = 141 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata prin OP, din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente (declaratii) din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006. Declaratie de incompatibilitate si Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale. Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului. Certificat de inregistrare emis de Oficiul registrului comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente. Documente (informatii) din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani. Certificat de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de ANAF.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea generala a ofertantului. Lista principalelor livrari similare efectuate in ultimii 3 ani, insotita de recomandari pentru cele mai importante dintre aceste livrari. Informatii privind echipamentele tehnice si personalul de specialitate de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2011 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2011 10:00
Locul: Sediul Sucursalei de Transport Timisoara, Piata Romanilor, nr.11, Timisoara.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii au dreptul de a participa la sedinta de deschidere a licitatiei prin reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
?TRANSELECTRICA? S.A. ? Sucursala de Transport Timisoara, Oficiul Juridic
Adresa postala:  Piata Romanilor, nr.11, ,Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300100, Romania, Tel. 0256 ? 294054, Fax:  0256 ? 219963
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2011 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer