Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ULEIURI si UNSORI


Anunt de participare (utilitati) numarul 147558/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI str. Energeticianului, nr. 25., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6139, In atentia: Radu Eugen, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ULEIURIsiUNSORI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Societatea CE Oltenia SA,
Depozitul SUCURSALEI ELECTROCENTRALE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
nr.crtPRODUSE GRUPATE PE CODURI CPV
1ULEIURI LUBRIFIANTE SI AGENTI LUBRIFIANTI, cod CPV 09211000-1
2ULEIURI PENTRU ANGRENAJEcod CPV09211400-5
3ULEIURI MINERALEcod CPV 09211820-5
4VASELINAcod CPV 09221100-5
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211000-1 - Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
09211400-5-Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)
09211820-5-Uleiuri minerale (Rev.2)
09221100-5-Vaselina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertarea tuturor tipodimensiunilor si cantitatilor din fiecare lot ofertat, conform Caietului de sarcini.Valoarea estimata totala fara TVA: 147.369, 00 LEI
din care : LOTUL 1 =28.150, 00 LEI;LOTUL 2 =31.730, 00 LEI;LOTUL 3 =9.081, 00 LEI;
LOTUL 4 =62.362, 00 LEI;LOTUL 5 =1.016, 00 LEIsiLOTUL 6 =15.030, 00 LEI.
Valoarea estimata fara TVA: 147, 369RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Garantia de participare se constitue pentru fiecare lot in cuantumul prezentat in Anexa B.- Data pentru care se determina echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta: - Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.3. Modul de constituire a garantiei pentru participare conform art.86 din HG925/2006, prin virament sau instrument de garantie bancara. Deasemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria Sucursalei Electrocentrale Rovinari, de numerar pe baza de chitanta fiscala, a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. In cazul constituirii prin instrument de garantare, ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a se insera in mod expres situatiile prevazute la art.87 din HG925/2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin.3, pct. b, din HG925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, odata cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta unprocent de 5 % din valoarea totala a contractului fara TVA si se va constitui conform art.90 din HG925/2006.*** In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr.1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, conform H.G. nr. 925/2006( cu modificarile ulterioare), art.92, in sensul raportarii la 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului, daca nu s-a ridicat pretentii asupra acesteia.In cadrul ofertei (formularul 1, punctul 7)se va mentiona obligatoriu modul de constituire al G.B.E..
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata se face la 30 de zile, conform cap.10 din Proiectul de contract. In cazul in care exista un acord de asociere plata produselor se face numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea
Prezentarea declaratiei conform Formular A (se va prezenta inclusiv de terti si sustinatori). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular B (se va prezenta inclusiv de terti si sustinatori).
Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
NOTA: In cazul tertului sustinator sunt aplicabile numai punctele a, c1 si d, art. 181 din O.U.G. 34/2006
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio
Aceasta declaratie se va prezenta, pe langa ofertant, atat de subcontractant cat si de tertul sustinator.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica ? formular C.
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Director: ............................ Pisc Ion
- Director Tehnic: ????.Chirca Iosif
- Director Economic: ???Vilceanu Mirela
- Director Achiztii: ????Chirca Delia
Persoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Popescu Florin; Dumitrescu Filimon; Stefanescu Raymond; Bujor Cristina; Teiu Sorin; Grigorescu Ion; Radu Eugen, Medintu Dan, Pasareanu Flavia.
4. Certificatul de participare la procedura cu oferta independentaCompletare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - formularul D.
Prezentarea Formularului »CERTIFICAT«de participare la procedura cu oferta independenta din Ordinul ANRMAP nr. 314/12.10.2010 1. Persoane juridice /fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic), emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
2. Persoane juridice /fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular E ?informatii generale - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin: - 50.000 lei pentru ofertantii lotului nr.1;
-50.000 lei pentru ofertantii lotului nr.2;
-15.000 lei pentru ofertantii lotului nr.3;
-90.000 lei pentru ofertantii lotului nr.4;
-1.500 lei pentru ofertantii lotului nr.5;
-20.000 lei pentru ofertantii lotului nr.6.
-Nota: se solicita media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R pentru anii respectivi.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul E.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul F
Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 aniPrezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirme livrarea de produsesimilare, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
-20.000 lei pentru ofertantii lotului nr.1;
-20.000 lei pentru ofertantii lotului nr.2;
-5.000 lei pentru ofertantii lotului nr.3;
-40.000 lei pentru ofertantii lotului nr.4;
-700 lei pentru ofertantii lotului nr.5;
-10.000 lei pentru ofertantii lotului nr.6.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatoruleconomic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul F
Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent.Ofertantul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat conform SR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Conform Art. 36, alineatul 2, litera b), din HG. nr. 925/2006( cu modificarile ulterioare), oferta este considerata neconforma in situatia in care contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Invitatia de participare;
- Daca a fost constituita garantia de participare.-Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate de produse.- Lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.- Dupa efectuarea clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 07:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer