Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ULEIURI PENTRU COMPRESOARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 145273/27.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SISGN PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Moise, Tel. +40 244503076, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ULEIURI PENTRU COMPRESOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SARMASEL, BUTIMANU, URZICENI, BALACEANCA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 311, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente va fi anuala. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este :1155500 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE PRODUSE?ULEIURI PENTRU COMPRESOARE?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211200-3 - Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini publicat pe SEAP
Estimarea cantitatilor minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru :
Lotul 1:125.000 ltr
Lotul 2:32.400 ltr
Lotul 3:2.600 ltr
Lotul 4:6.000 ltr
Estimarea cantitatilor maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
Lotul 1:250.000 ltr
Lotul 2:64.800 ltr
Lotul 3:5.200 ltr
Lotul 4:12.000 ltr
Estimarea cantitatilor minime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Lotul 1:125.000 ltr
Lotul 2:32.400 ltr
Lotul 3:2.600 ltr
Lotul 4:6.000 ltr
Estimarea cantitatilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata intrtegului acord-cadru:
Lotul 1:250.000 ltr
Lotul 2:64.800 ltr
Lotul 3:5.200 ltr
Lotul 4:12.000 ltr
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este :
Lotul 1:750.000 lei
Lotul 2:178.200 lei
Lotul 3:14.300 lei
Lotul 4:213.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 2, 311, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
? Cuantumul garantiei de participare este 23110lei dupa cum urmeaza: pentru lotul 1 ? 15000 lei, pentru lotul 2 - 3564 lei, pentru lotul 3 ? 286 lei, pentru lotul 4- 4260 lei? Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.? Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO 74RNCB0205044860130001deschis la BCR PLOIESTI , Beneficiar: SISGN PLOIESTI;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioareSe va completa Formularul 1.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR, inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.? Garantia trebuie sa fie irevocabila.Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va depune in acest sens o adresa de solicitareprivind restituirea acesteia, insotita de o copie a documentului de constituire.In masura in care Consiliul respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, sumele de : pentru lotul 1 ? 5279, 999 lei, pentru lotul 2 - 3564 lei, pentru lotul 3 ? 0 lei, pentru lotul 4- 4205, 999 lei conform art. 278¹ din O.U.G. 34/2006.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent de furnizarereprezinta 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.Modul de constituire a garantiei de buna executie este sub forma: - unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract subsecvent. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 90 aliniat (1) din HG 925/2006 cutoate modificarile si completarile ulterioaresau-retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul creat nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului subsecvent conform art. 90, al. 3 din H.G. 925/2006 cu modificarile si copletarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, conf. art 91 din H.G. 925/2006 cu modificarile si copletarile ulterioare. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. Se va completa Formularul 2 .Modalitatea de restituire a garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 92 aliniat (1) din HG.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 3.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 4.;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicati in procedura de achizitie: - dl. Virgil Marius Metea - Director General SNGN Romgaz SA;
- dl. Lucian Birsan - Director Departament Tehnic-Achizitii SNGN Romgaz SA;
-dl. Vasile Carstea - Director SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Elena Stanciu ? Director Economic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti -
- dl. Scarlatescu Virgil ? presedinte comisie evaluare - Director Comercial SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
-dna. Moise Madalina ? membru comisie de evaluare - Sef Serviciu Contracte SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
-dra. Cimpoeru Gabriela ? economist Serviciu Contracte S.N.G.N. ROMGAZ S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
-dl. Parvu Laurentiu ? membru comisie de evaluare - Sef Serviciu Achizitii SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti
- dl. Dragulin Nicolae - membru comisie de evaluare ? Sef Birou Juridic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Panait Daniela - membru comisie de evaluare - economist Serviciul Contabilitate SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti Se va completa Formularul 5;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator
4) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ) Din certificatul mentionat la punctul 4) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazuttermenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
5) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, publicatin Monitorul Oficialnr. 701 din 20 octombrie 2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cuoferta independenta Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa Formularul 6: ??Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?.
6) Fisa de informatii generaleSe va completa Formularul 7 - Fisa de informatii generale ;
Operatorul economic va prezenta documente pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Nu se solicita cifra de afaceri. 1)Persoane juridice /fizice romaneCerinte obligatorii: ? Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC in baza Legii nr.26/1990, (doc. in original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul ONRC in original sau copie legalizata
2)Persoane juridice /fizice straine ? Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se impune ca operatorii economici sa fi fost parte contractanta a cel putin unui contract, demonstrarea experientei similare facandu-se prin certificate/ documente semnate de autoritate sau de catre clientul beneficiar, conform art. 188, al. 1, din OUG 34/2006 care sa confirme livrarea de produse similare in bune conditii cuo valoare egala sau mai mare decat 750.000 lei pentru lotul 1, 178.200 lei pentru lotul 2, 14.300 lei pentru lotul 3, 213.000 lei pentru lotul 4 .Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicatde BNR
Modalitatea de indeplinire
Seva completa Formularul 8.
2) Informatii privind Angajamentul ferm al tertului sustinator - In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate . In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si 181-lit. a, c¹ si d din OUG 34/2006 si Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform legii 279/2011, art. 19, 20.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 9.
3. Pentru testare si analiza de laborator, ofertantii vor prezenta obligatoriu pana la data limita de depunere aofertelor mostre, 2 litri din uleiul ofertat.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta cate o mostra pentru fiecare lot
Documentele emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copia certificatului ISO 9001 sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente: Pretul.2. Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice sunt : - ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: NU -ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: NU3.Numarul de runde ale licitatiei electronice :1 (una);4.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail)inregistrata in sistem ca adresa de contact.5.Durata unei runde :1(una) zi, respectiv 24 ore;Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP si a detina certificat digital valid pentru acces in sistem.6)In cazul in care dupa etapa finala de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.Dupa incheierea rundei de L.E., op. economic care si-a imbunatatit oferta are oblig. sa transmita autorit. contractante Form.de oferta, precum si oferta refacuta cu valorile rezultate in urma L.E. Transm. ofertei se va face in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de L.E. in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul op. economic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 10:00
Locul: SISGN PLOIESTI , STR. GHE. GR. CANTACUZINO , NR.184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI FIRMELOR OFERTANTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Orice solicitare de clarificare catre autoritatea contractanta din partea operatorului economic se face prin fax: +40244545230. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP .Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. In cazul in care dupa etapa finala de licitatiei electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256, indice 2 din OUG 34/2006 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR. GHE. GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer