Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Uleiuri pt.motoare, Uleiuri pt.sisteme hidraulice si alte utilizari, Uleiuri pt.angrenaje


Anunt de participare (utilitati) numarul 143553/09.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Victor Bleahu, Tel. +40 269805208, In atentia: Victor Bleahu, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Uleiuri pt.motoare, Uleiuri pt.sisteme hidraulice si alte utilizari, Uleiuri pt.angrenaje
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Medias, str.GariiNr.7
Jud.Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aceste produse sunt folosite in sistemul de ungere al motoarelor, ca fluid de lucru in instalatii industriale hidraulice, pentru transmisii hidraulice de putere, programul de service si mentenanta pentru Autovehiculele, Utilaje si Instalatii existente in exploatare din cadrul Societatii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211100-2 - Uleiuri pentru motoare (Rev.2)
09211400-5-Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)
09211600-7-Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 ?Uleiuri pt. motoare- 5460 litri
Valoare estimata pt. Lot 1- 47430, 00 lei
LOT 2 ? Uleiuri pt.sisteme hidraulice si alte utilizari- 17900 litri
Valoare estimata pt. Lot 2 ? 127775 lei
LOT 3 ? Uleiuri pt.angrenaje ? 7770 litri
Valoare estimata pt.Lot 3 ? 60795 lei
Valoarea estimata fara TVA: 236, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de par. este pentru Lot 1 ? 900, 00 lei : Lot 2 ? 2500, 00 lei ; Lot3 ? 1200, 00 lei . Echivalenta unei garantii de participare constituita in alta moneda decat leul, se va calcula la cursul lei/euro comunicat de BNR pentru data publicarii Anuntului de participare. Per. de val. a gar. pentru par. este de 90 de zile de la termenul limita prevazutpentru depunerea ofertelor; Modalitatea de constituire va conform reglementarilor art.86, alin.(1) din H.G. 925 / 2006.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie sa fie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidartoti membrii grupuli de operatori economici. In caz de contestatie cuantumul care se va retine conform art.278*1 din OUG nr.34/2006 este pentru Lot 1 ? 474, 30 lei, pentru Lot 2 ? 1277, 75 lei si Lot 3 ? 607, 95 lei .Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare va fi 7% din valoarea contractului, fara TVA. Modalitatea de constituire este conform cu prevederile art. 90, alin.(1).din H.G.925/2006.Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la finalizarea contractului , daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare), prin care se demonstreaza faptul caoperatorul economic nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda sau spalare de bani. Se va completa formularul nr. 12A cuprins in Sectiunea III pentru a se demonstra eligibilitatea ofertantului. Se vaprezenta in original.Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa formularul 12B cuprins in Sectiunea III referitor la excluderea din procedura a ofertantului. Se va prezenta in original. Document considerat edificator.Se va prezenta Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane) care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Declaratie pe propria raspundere, pentru persoane /juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatul mentionat anterior. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si aprobate de catre organele competente in domeniu. Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura de atribuire a contractului de achizitie.Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma au obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006lit. a, c^1 si d.
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se va completa formularul 13B cuprins in Sectiunea III referitor la participarea la procedura cu oferta independenta, prin care se certifica faptul ca participarea la procedura in cauza este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Precizari: a.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa formularul 13A cuprins in Sectiunea III referitor la evitarea conflictului de interese.
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Corin Emil Cindrea, Director SNGN ROMGAZ SA, Medias
Lucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ SA, Medias
Ispasian Ioan Dinca , avand functia de Director
Sorin Gheorghiu , presedinte comisie de evaluare, avand functia de Director Tehnic
Victor Bleahu , membrucomisie de evaluare, serviciul Contracte
Melinescu Angela, membru comisie de evaluare, Serviciul ContracteGabriel Catana , membru comisie de evaluare, Serviciul Achizitii
Liviu Veza, membru comisie de evaluare, Serviciul Achizitii
Ioana Moga, membru comisie de evaluare, Serviciul Controlul Costurilor, Preturilor si Tarifelor
Corina Ganea , consilier juridic
Aurica Catana, Serviciul Protectia Mediului
Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma au obligatia de a demonstra indeplinir Certificat constatator emis de ONRC(sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine) informatiile care le contine sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatul constatator emis de ONRC (de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social, principal sau secundar) informatiile care le contine sa fie reale la data limita dedepunere aofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora. Se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, in functie de partea din contract pe care o realizeaza.b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma nu pot prezenta certificatul constatator in favoarea ofertantului.
c.La solicitarea autoritatii contractante , inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul Constatator in original sau copie legalizata , daca la data limita de depunere a ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?. Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM - urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala care va contine toate informatiile despre ofertant din ultimii 3 ani. Ofertantii vor completafisa de informatii generale care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax, cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani, raportata la cursul mediu BNR pt fiecare an etc) inclusiv contul societatii si banca la care este deschis.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul V.4 cuprins in Sectiunea III .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind Angajamentul ferm - DACA ESTE CAZUL. In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate . In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avandobligatia de a prezenta.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita completarea formularului 18 cuprins in Sectiunea III.Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate.
Informatii privind Asocierea - DACA ESTE CAZUL. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului. Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala se considera in ansamblu numai in cazul unei asocieri (unui grup de operatori economici care depun oferta comuna). Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare si selectie care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala se considera in ansamblu numai in cazul unei asocieri (unui grup de operatori economici care depun oferta comuna). Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare si selectie care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte:
Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a candidatului/ ofertantului
Sectiunea III.2.1.b) - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.In acest caz prezentarea documentelor este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii in parte. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai jos la informatii privind angajamentul ferm.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 14 C.
Mostra conforma cu produsulpentrufiecare tip de ulei ofertat.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentao mostra de 2 litri pentru fiecare tip de ulei ofertat .
Ofertantul va prezenta obligatoriu lista principalelor livrari de produse similare livrate in ultimii trei anicare sa contina valori, perioade de livrari si beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.Pentru demonstarea experientei similare ofertantul va prezenta:
Pt. LOT 1-un document de produse similare , livrari in valoare de 35000 lei , demonstrate dupacopii dupa parti relevante din contract / document /proces-verbal de receptie emis sau contrasemnat.
Pt.LOT 2-un documentde produse similare , livrari in valoare de 95000 lei , demonstrate dupacopii dupa parti relevante din contract / document /proces-verbal de receptie emis sau contrasemnat.
Pt. LOT 3- un document de produse similare , livrari in valoare de 45000 lei , demonstrate dupacopii dupa parti relevante din contract / document /proces-verbal de receptie emis sau contrasemnat.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstararii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 12D cuprins in Sectiunea III ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani? .
Ofertantii vor prezenta, obligatoriu, un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor. In situatia in care prezentarea certificatului solicitat nu este posibil, se poate prezenta un act echivalent, ca urmare a raportarii la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea. Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, demonstrarea indeplinirii cerintei se face individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma nu pot prezenta dovada indeplinirii cerintei infavoarea ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa ev.initiala integrala a of. LE se va org.prin intermediul SEAP , intr-o singura runda , in termen de 2 zile lucr.dupa data la care au fost trimise inv.Durata unei runde este de 1 (una) zi. Pt. a putea participa la LE op.ec., trebuie sa detina certif.dig.la op.SEAP.(www.e-licitatie.ro).Refuzul unui op.ec. de a se inreg.in SEAP in scopul particip.la etapa finala de LE=cu retragerea of..Obiectul proc.repetitiv de ofertare , se refera numai la pretul total al produselor ofertate.Dupa incheierea rundei de LE., op.ec.care si-au imbunatatit of.au obligatia sa transmita autoritatii contractante Form.10A si centralizatorul de preturi nr.10A1 completate cu val.rez.in urma LE. Transm.form.se va face in cel mult 2 zile lucr.de la ultima runda de LE., in original, stampilate si semnate de op.ec. Dupa incheierea rundei de LE, operatorii economici care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta nr. 10Asi centralizatorul de preturi 10A1 completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de LE la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul Autoritatii contractante in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens. Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare. La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 29.08.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2013 10:00
Locul: Sediul SIRCOSS - Soseaua Sibiului nr.5., Loc.Medias, jud.Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Incazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Birou Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805208, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2013 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer