Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - UNIFORME DE SERVICIU PENTRU POLITIA LOCALA


Anunt de participare numarul 129598/05.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Politia Locala a Municipiului Pitesti
Adresa postala:  Str. Calea Bucuresti, bloc U3, etaj mezanin, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110134, Romania, Punct(e) de contact:  CIURESCU ION, Tel. 0248/210230, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PITESTI, STR. CALEA BUCURESTI, BL.U3, MEZENIN, PITESTI, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
UNIFORME DE SERVICIU PENTRU POLITIA LOCALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PITESTI
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
UNIFORME DE SERVICIU PENTRU POLITIA LOCALA PITESTI conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35811200-4 - Uniforme de politie (Rev.2)
18100000-0-Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 381, 524RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
65 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN VALOARE DE 4960 LEI (RON), GARANTIA DE BUNA EXECUTIA ESTE DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL POLITIEI LOCALE PITESTI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personala a candidatului/ofertantului : -declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din O.U.G. 34/2006- declaratie privind situatia personala a operatorului economic - neincadrarea in prevederile art.180 si art.181 din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare;
- Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010.-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor catre stat, inclusive cele locale, in vederea identificarii solvabilitatii.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): -certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate, la care se anexeaza copia certificatului de inregistrare, in vederea obtinerii de informatii cu privire la existenta unor condamnari pentru fapte penale, punere sub interdictie, declararea starii de insolventa sau faliment, date de identificare a firmei, obiect de activitate, situatia punctelor de lucru.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia economico-financiara;
-prezentare fisa de informatii generale pentru furnizarea datelor de identificare ale operatorilor economici;
-bilantul contabil la 31.12.2010 si 30.06.2011 conform ordinului 2234/2011, depus, inregistrat si vizat la organul competent in vederea analizarii performantelor economico?financiare ale operatorilor economici, solvabilitate globala, rentabilitate economica, financiara si comerciala.-rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani privind evolutia cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitate tehnica si/sau profesionala: -lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani in vederea dovedirii faptului ca in ultimii trei ani calculati pana la data deschiderii ofertelor, au furnizat produse similare celor care fac obiectul contractului, cu o valoare cumulata de 350.000 lei, fara T.V.A.
Pentru contractele declarate ca experienta similara, ofertantul va prezenta urmatoarele documente: contractul/contractele de furnizare, in copie; nota de receptie sau procesul verbal a produselor livrate; recomandare din partea beneficiarului, inregistrata, care trebuie sa contina datele de identificare ale beneficiarului, denumirea contractului si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
-informatii referitoare la studiile de pregatire profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului, se vor prezenta CV-urile cu informatii referitoare la studii, pregatire profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
- informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
- declaratie pe propria raspundere privind personalul calificat si disponibil pentru a efectua masurile antropometrice individuale
- informatii referitoare la utilajele si dispozitivele necesare in fluxul tehnologic aflate in dotarea ofertantului pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare uniforme de serviciu
-certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea sau calitatea produselor;
- se vor prezenta mostre pentru fiecare produs prevazut in caietul de sarcini, prezentate cel mai tarziu in ziua si la ora deschidere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Standarde de asigurare a calitatii- certificat sau alt document (copie) emis de organisme abilitate in acest sens, conforme cu seriile de standard europene privind certificarea, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standardede asigurare a calitatii.Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
TERMENUL DE LIVRARE
10%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica conf.fisei de date publicate in SEAP; nr.runde 1; licitatia electronica incepe la doua zile de la transmiterea anuntului; durata unei runde 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3805/24.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2011 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2011 11:00
Locul: Politia Locala a Municipiului Pitesti, Biroul Logistica, Achizitii, Administrativ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala:  Strada CALEA BUCURESTI, BL U3, MEZANIN, Localitatea:  PITESTI, Cod postal:  110134, Romania, Tel. 0248210230, Email:  [email protected], Fax:  0248210230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2011 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer