Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Uniforme perntru personalul silvic si altul decat silvic - Camasi DB


Anunt de participare numarul 147829/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
Adresa postala: BD. REGELE CAROL I, NR. 68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 245612672, Email: [email protected], Fax: +40 245611004
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
Adresa postala: BD. REGELE CAROL I, NR. 68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 245612672, Email: [email protected], Fax: +40 245611004
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
Adresa postala: BD. REGELE CAROL I, NR. 68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 245612672, Email: [email protected], Fax: +40 245611004
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Uniforme perntru personalul silvic si altul decat silvic - CamasiDB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia Silvica Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Uniforme perntru personalul silvic si altul decat silvic - Camasi - 1023 buc, confom caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18332000-5 - Camasi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Uniforme perntru personalul silvic si altul decat silvic - Camasi - 1023 buc, confom caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 71, 610RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1400 lei; Modalitatea de constituire: cf. reglementarilor art. 86, alin.(1), din H.G. nr. 925/2006, prin OP in contul RO55 RZBR 0000 0600 0101 5963 deschis la Raiffeisen Bank - Targoviste, prin virament bancar sau printr-un instrument emis in c onditiile legiide o societate bancara ori o societate de asigurari, sau scrisoare de garantie bancara. In cazul constituirii prin scrisoare de garantie bancara, aceasta se depune atat in SEAP cat in original la sediul AC - dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertei, conform art. 86, alin. (6), din HG 925/2006. Restituirea GP se face conform art. 88 din H.G. 925/2006. Restituirea se va face in baza cererii depuse de catre ofertant (Formularul ?Cerere de restituire a garantiei de participare? din Sectiunea Formulare). Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Cursul leu-valuta la care se va realiza conversia garantiei va fi cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Este necesara pentru cunoasterea situatiei ofertantului pe baza unor documente oficiale, fiind solicitata prezentarea formularelor privind: ?Declaratie privind eligibilitatea- neincadrarea in prevederile art.180, cu modificarile si completarile ulterioare ??Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, cu modificarile si completarile ulterioare?,
?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1, , cu modificarile si completarile ulterioare?.
Persoane cu functie de decizie: ing. Preda Costel, ec Alexandrescu Mihaela, jr. Toader Alexandra, ing. Voicu Gheorghe, ing. Bilcan Adrian si ing. Enache Rodica.?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, ?Pentru cunoasterea indeplinirii obligatiilor fiscale sunt solicitate de asemenea ?Certificatul fiscal?, eliberat de catre Compartimentul Taxe si Impozite Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul si ?Certificatul de atestare fiscala?, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul. Din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertele. In situatia in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 Calitatea ofertantului de a desfasura activitatea economica. Este necesara cunoasterea calitatii ofertantului de a desfasura activitatea de producere - vanzare uniforme de serviciu.Se va prezenta ?Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind ?Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani?. In conformitate cu prevederile legale s-a solicitat declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular "Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani?, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.
Pana la data limita de depunere a ofertelor, se vor prezenta obligatoriu, la sediul AC mostre de materiale si din fiecare articol solicitat prin fisa de date. Mostrele firmei castigatoare raman la autoritatea contractanta, etalon al calitatii produselor ce se vor livra, pe toata durata de derulare a contractului. Orce abatere de la mostra de produs prezentata se respinge si nu se receptioneaza. In cazul in care oferta este declatata castigatoare, mostrele vor ramane la autoritatea contractanta pana la finalizarea livrarii.Neprezentarea de mostre atrage eliminarea candidatului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formulare, Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani?, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. Fisa de informatii privind ?.Experienta similara?.prezentare mostre
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante in forma scrisa prin fax la numarul 0245 611004 sau vor fi depuse la Secretariatul D.S.Dambovita, Bd.Regele Carol I, nr.68, Cod postal: 130024, Targoviste, jud. Dambovita( a se vedea si pct. IV.4.1, IV.4.2 si IV.4.3). Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge, informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge. Daca este cazul, se va prezenta completat formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din Sectiunea "Formulare". Pt. vizualizarea documentatiei de atribuire operatorii economici trebuia sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA- OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: BD.REGELE CAROLI, NR.68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Tel. +40 245612672, Email: [email protected], Fax: +40 245611004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer