Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Unitate completa de cogenerare =1buc


Anunt de participare (utilitati) numarul 90785/17.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.71, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel.0244-529312, Email: [email protected], Fax: 0244-597767
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Unitate completa de cogenerare =1buc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Inchiriere
Locul principal de livrare: S.C. Dalkia Termo Prahova-punct de lucru com Brazi, str. trandafirilor , nr. 71, jud Prahova
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 10 ani
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente anuale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Unitate de cogenerare prin turbina cu gaze de 24-27MW =1buc-inchiriere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31124000-1 - Generator cu turbina de aburi si aparate conexe (Rev.2)
31122000-7-Generatoare electrice (Rev.2)
51133100-4-Servicii de instalare de turbine cu gaz (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare unitate completa de cogenerare prin turbina cu gaze de24-27MW=1buc;
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 400 000euro;garantie de buna executie 10% din valoarea contractelor , fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare conformOUG nr.34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie privind eligibilitateab)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181c)Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de statd)Certificat privind plata taxelor si impozitelor localee)Certificat constatator, in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra medie de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)declaratie pe propria raspunderereferitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru efectuareaserviciilor de montaj si punere in functiunea unitatii de cogenerare si pentru efectuarea serviciilor de proiectare a racordarii unitatiii de cogenerare si a serviciilor de executie inginerie de detaliu.
b)declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru efectuarea corespunzatoare a serviciilor de montaj si punere in functiune a unitatii de cogenerare
c)declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii acordului cadru
d)autorizari ISCIR pentru prestatorde servicii de montaj si punere in functiune a unitatii de cogenerare
e)atestat ANRE(sau echivalent) pentruexecutie instalatii si echipamente electrice (0, 4-110KV) pentru prestatorde servicii de montaj si punere in functiune a unitatii de cogenerare;
f)certificare INSEMEX(sau echivalent) pentru lucrari constructii montaj utilaj energetic pentru prestatorul de montaj a unitatii de cogenerare
g)declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora
h)declaratie pe propria raspundere de la ofertant privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii;
i)atestarea implementarii sistemului de calitate ISO 9001/2000
j)atestarea implementarea SR EN ISO14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PC2009-142
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S154-225030 din 13.08.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Limba engleza sau franceza in conditiile depunerii ofertei de baza in limba romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
75zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2009 11:00
Locul: S.C. Dalkia Termo Prahova-punct de lucru com Brazi, str. Trandafirilor, nr.71, jud. PH
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
1.Din motive de natura tehnica si de vizionare a amplasamentului pentru preluarea datelor de pe teren documentatia de atribuire nu a putut fi atasata in SEAP. Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitie oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, in mod gratuit, in conformitate cu prevederile art. 40 din OUG34/2006. Predarea se va facela sediul achizitorului.2. Durata acordului cadru s-a stabilita fi pe toata durata de concesionare a serviciului de producere si distribuite energie termica a societatii (este un caz exceptional justificat de obiectul procedurii -definit conform art. 144).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emile Zola, nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cel mult 10zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre actul pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Dalkia Termo Prahova SRL -Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.71, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel.0244529312-int.330, Email: [email protected], Fax: 0244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2009 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer