Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Unitati Periferice tip standard pentru montare pe stalp si Unitati periferice tip standard si extinse pentru posturi de transformare pentru ENEL DISTRIBUTIE BANAT si ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA


Anunt de participare (utilitati) numarul 75579/16.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Ion Cristinel Marciuc, Tel.0256405306, Email: [email protected], Fax: 0256405309, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Unitati Periferice tip standard pentru montare pe stalp si Unitati periferice tip standard si extinse pentru posturi de transformare pentru ENEL DISTRIBUTIE BANAT si ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - pentru Lotul 1 pentru UTR Deva si UTR Resita: str. Depozitelor, nr. 23, loc. Deva.pentru UTR Timisoara si UTR Arad: str. Sulina, nr. 11, loc. Timisoara.
- pentru Lotul 2 pentru UTR Constanta: str. Tulcei, nr. 10, loc. Ovidiu.pentru UTR Tulcea: str. Victoriei, nr. 95, loc. Tulcea.pentru UTR Calarasi: str. Dobrogei, nr. 50, loc. Calarasi.pentru UTR Slobozia: soseaua Amara, nr. 4, loc. Slobozia.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
764 buc. UP tip standard pentru montare pe stalp, 287 buc. UP tip standard pentru posturi de transformare si 5 buc. UP tip extinse pentru posturi de transformare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42967100-3 - Unitate de comanda digitala la distanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 282 buc. UP pentru montare pe stalp si 139 buc. UP tip standard pentru posturi de transformare pentru Enel Distributie Banat
Lot 2 482 buc. UP pentru montare pe stalp, 148 buc. UP tip standard pentru posturi de transformare si 5 buc. UP tip extinse pentru posturi de transformare pentru Enel Distributie Dobrogea Constanta
Valoarea estimata fara TVA: 2, 660, 262.83RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar partic: Lot 1 20600lei/5592Euro (IMM 10300lei/2796Euro); Lot 2 32500lei/8822Euro (IMM 16250lei/4411Euro); Gar executie 10%/5% din val contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii; Plata se face conform clauzelor contractuale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea contractului de asociere fara a crea o noua personalitate.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in art. 180 si 181 din OUG 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, certificat de inregistrare, certificat constatator emis de ORC sau Camera de Comert, documente care dovedesc incadrarea ca IMM, Declaratie de participant la procedura, declaratie de transparenta, Certificate de calitate, Declaratie accept clauze contractuale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, lista grupului de operatori asociati (daca este cazul). Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu:
Lot 1:3.100.000, 00 lei (1.550.000, 00 lei pentru IMM), respectiv 841.520, 00 euro (420.760, 00 euro pentru IMM);
Lot 2:4.870.000, 00 lei (2.435.000, 00 lei pentru IMM), respectiv 1.322.000, 00 euro (661.000, 00 euro pentru IMM);
In cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi Cifra medie anuala de afaceri trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma corespunzatoare loturilor ofertate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani, Experienta similara: un contract finalizat in ultimii 3 ani in valoare de:
- Lot 1:310.000, 00 lei / 84.152, 00 Euro;
- Lot 2:487.850, 00 lei / 132.431, 00 Euro;
sau cel mult 3 contracte in valoare de:
- Lot 1 Banat: 517.000, 00 lei / 140.344, 00 Euro
- Lot 2 Dobrogea: 813.000, 00 lei / 220.696, 00 Euro.
In cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi Fisele de Experienta similara se pot prezenta astfel:
a) individual, pe fiecare lot, cu fise de experienta similare diferite pentru fiecare lot (nu se accepta prezentarea aceleasi fise de experienta similara, cu referire la acelasi contract, pentru mai multe loturi, daca valoarea contractelor nu indeplineste conditia ca suma experientei similare aferenta fiecarui lot sa fie mai mare decat valoarea solicitata)
sau
b) pe suma tuturor loturilor ofertate. In acest caz valoarea Fiselor de experienta similara trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma corespunzatoare loturilor ofertate.
Recomandari: se vor prezenta minim pentru toate fisele de informatii privind experienta similara prezentate pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale. Prezentarea de recomandari care nu au legatura cu fisele de experienta similara prezentate nu se iau in considerare.
Declaratii pentru asigurarea calitatii si declaratie cine este producatorul si in ce tara se fabrica produsul, Autorizatie de livrare de la producator, omologare ENEL daca este cazul, lista subcontractantilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza, Italiana
Altele
Conform precizarilor din Fisa de Date a Achizitiei cap. VI.1
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2009 10:00
Locul: Sediul Enel Distributie Banat din Timisoara nr. 3-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, alte persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va pune la dispozitia operatorilor economici interesati pe suport electronic dupa semnarea de catre reprezentantul imputernicit al acestora a acordului de confidentialitate atasat prezentului anunt prin care se impune pastrarea strict a datelor din documentatie. Informatii suplimentare: 0256/405308, fax 0256/405309 persoana de contact Rodica Balint.Durata contractului de achizitie publica vezi cap. II.3 este urmatoarea: - pentru Unitati Periferice pentru montare pe stalp: - 60% din cantitate in 90 zile de la semnarea contractului, - 40% din cantitate in 120 zile de la semnarea contractului;
- pentru Unitati Periferice tip standard pentru posturi de transformare: - 60% din cantitate in 90 zile de la semnarea contractului, - 40% din cantitate in 120 zile de la semnarea contractului, - pentru Unitati Periferice tip extinsa pentru posturi de transformare: toata cantitatea in 90 zile de la semnarea contractului.Justificarea aplicarii procedurii de negociere accelerata: In decembrie 2008 a fost demarata o procedura de achizitie publica prin aplicarea procedurii de licitatie deschisa, Anuntul de participare a fost publicat in SEAP si JOUE, procedura a fost anulata. Contractele de montare pentru aceste echipamente au fost incheiate in luna martie 2009, fiind necesara achizitionarea cat mai urgenta a acestor echipamente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300015, Romania, Tel.0256/494650, Fax: 0256/310641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor legale in vigoare la data deschiderii ofertelor
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii si Antreprize Enel
Adresa postala: str. Pestalozzi nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Tel.0256/405310, Fax: 0256/405309
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2009 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer