Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Unsori minerale


Anunt de participare (utilitati) numarul 142276/01.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: BUDA ELENA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, ,Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171170, In atentia: Buda Elena, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Secretariatul Departamentului Achizitii Publice, etajul 3., Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171170, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Unsori minerale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DEPOZIT ROVINARI si DEPOZIT MOTRU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
UUNSOARE U90CA1G - sau echivalent - 720 KG.
UNSOARE PTR.RULMENT TIP RUL 145 NA3 - sau echivalent - 4500 KG.
UNSOARE PE BAZA DE LITIU TIP UM 185 LI2 - sau echivalent - 1800 KG.
UNSOARE LI-CA TIP UM170 LI-CA2 - sau echivalent - 57420 KG.UNSOARE LI-CA TIP UM175 LI-CA3 - sau echivalen -2700 KG.
UNSOARE PTR. CUPLAJ CARDANIC EXC. 1400 MODERNIZAT (Mobilgrease XHP 222) - sau echivalent- 6 KG.nsori minerale:
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09221100-5 - Vaselina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
67146 KG.- UNSORI MINERALEconform anexa B la documentatie pentru anul 2013
Valoarea estimata fara TVA: 483, 488.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiei de participare este de 9668 lei pt. toate loturile. GP defalcata pe lotur se regaseste in ANEXA B. Data pt. care se determina echivalenta leu/euro(curs BNR): 5zile calendaristice inainte de data depunerii ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 din HG925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art. 87 din HG 925/2006 si art.278¹ din OG 34/2006. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.CONTUL AUT.CONTRACTANTE PENTRU DEPUNEREA GARANTIEI DE PARTICIPARE: RO49RNCB0149034562550007 deschis la BCR TG-JIU.In cazul unei contestatii depuse si respinse de catre CNSC, in temeiulart. 2781 din OUG 34/2006, se va retine suma mentionata in formularul nr. 12. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de10%din valoarea totala a contractului si se va constitui conform art.90 din HG925/2006. In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitateaTrezorerieiStatului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr. 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizareacontractului, conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile ulterioare, art.92.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata se face in termen de 60 de zile, conform art.10 din Proiectul de contract.In cazul in care exista un acord de asociere, plata se va face numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator daca este cazul-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator daca este cazul -Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-Formular nr.4;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru subcontractant sau tert sustinator daca este cazul -Formular nr.3;Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: 1. Director: Vasile Ogarlaci2. Director Economic: Nicolae Viasu3. Director Tehnic : Ion Paraschivu4. Director Adjunct Achizitii Publice: Ion Rebedea5. Sef Departament Legislatie: Dorina Jianu6. Sef Departament Mentenanta Mecanica: Radu Gugu7. Sef Birou Tehnic: Tudor Angheloiu8. Sef Birou Atribuire Contracte Produse: Ion Scurtu9. Sef Birou Legislatie Comerciala si Contencios: Mihaela Lazar-Andrei10.Responsabil procedura: Buda Elena.-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular nr.5.-Informatii generale-Formular nr.6. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu semnatura si stampila operatorului economic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare) efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Cerinta minima pentru calificare: -Se solicita prezentarea cel putin a unui document/contract/proces verbal de receptie/document (certificat) constatator in original sau copie lizibila, din partea unor beneficiari/clienti, conform. art. 97¹ din HG.925/2006 sau oricare alt document relevant, prin care sa confirme livrarea de produse
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare) in ultimii 3 ani, conform formularului nr. 7.
Certificare ISO ? sistemul de management al calitatii calitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent.Ofertantul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardulSR-EN ISO9001/editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau a produselor similare.
Modalitatea de indeplinire
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: Ofertantul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau a produselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA, DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut pe lot?.Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua oferta financiara in lei.Ofertantii pot vedea cea mai bvuna oferta de pret.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
25219
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2013 11:00
Locul: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA- STR.T.VLADIMIRESCU NR.1-15, TG JIU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al - SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, ,Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171170, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2013 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer