Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 205 Alunu, 26 Magherani Sud, 653 Jugureanu.


Anunt de participare (utilitati) numarul 67417/28.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. C. I. Motas Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Bolchis Cecilia, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 205 Alunu, 26 Magherani Sud, 653 Jugureanu.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Conform locatiilor din caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 205 Alunu, 26 Magherani Sud, 653 Jugureanu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76531000-4 - Servicii de intocmire a profilului geologic al gaurilor de foraj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 205 Alunu, 26 Magherani Sud, 653 Jugureanu.
Valoarea estimata fara TVA: 385, 496RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
63 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare Lot 1-800RON; Lot 2-2800RON; Lot III-400RON constituita conform documentatiei de atribuire. Garantia de buna executie - 5 % constituita conform documentatiei de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor, cu o perioada de gratie de inca 30 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia de eligibilitate. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006. Ofertantul va prezenta Certificatul de inregistrare sau autorizatie de functionare. Declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Legea 346/2004- pt IMM
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta bilantul contabil la 31.12.2007. Ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de min. Lot 1-150.000RON; Lot 2-500.000RON; Lot III-70.000RON5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta: fisa de informatii generale, lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani din care min. 1 contract similar celui supus prezentei licitatii in val de min: lot 1-25.000 lei, lot 2- 85.000 lei, lot 3 11.000lei, recomandari din partea altor benef ( cel putin o recoman), certif ISO 9001( sau echivalent), certificare sau dovada scrisa ca societatea este in curs de certificare, declaratie privind efectivul mediu anual al pers angaj si cadre conducere, min 1 inginer coordonator si 2 oper pt cabina mud-logging, informatii priv subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Tarif zilnic
65%
Descriere:
2.
Demontaj- transport montaj
16%
Descriere:
3.
Stand by
5%
Descriere:
4.
Servicii suplimentare
14%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisoare de intentie cu o zi inainte, pe fax, incepand cu data de 31.10.2008. Se achita cash sau prin OP in cont RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2008 14:00
Locul: Medias, str. C-tin Motas, nr. 4, Serv. Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I. C Bratianu, nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA
Adresa postala: str. C.I. Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269201940, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2008 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer