Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Urziceni - Servicii Internationale de Foraj pe continent


Anunt de participare numarul 148099/22.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA SRL
Adresa postala: Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 19-21, Etaj IV, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013682, Romania, Punct(e) de contact: Gratzia Vascencu, Tel. +40 212032410, Email: [email protected], Fax: +40 212322152, Adresa internet (URL): www.huntoil.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
0610 Extractia petrolului brut
Activitate (activitati)
Altele: 0610 Extractia petrolului brut
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Urziceni - Servicii Internationale de Foraj pe continent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Romania, Judetul Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile specifice necesare sunt: mobilizarea, forajul, finalizarea (sau abandonarea), si indeplinirea tuturor operatiunilor si serviciilor auxiliare referitoare la o sondaverticala , stabila, iar la solicitarea HOCOR, inca o sonda optionala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76300000-6 - Servicii de foraj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mobilizarea, forajul, finalizarea (sau abandonarea), si indeplinirea tuturor operatiunilor si serviciilor auxiliare referitoare la o sondaverticala , stabila, iar la solicitarea HOCOR, inca o sonda optionala.
Valoarea estimata fara TVA: intre 17, 000, 000 si 19, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Nu 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In scopul de a demonstra situa?ia sa personala , Candidatul trebuie sa prezinte urmatoarele declaratii , care vor fi semnate de catre reprezentantul autorizat al operatorului economic identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale , in conformitate cu prevederile legale din ?ara in care este domiciliatofertantuli.Declara?ia de eligibilitate ;
ii . Men?iune care sa indice faptul ca nu se afla in una dintre situa?iile prevazute la art . 181 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr . 34/2006 , cu modificarile ?i completarile ulterioare , iii . Declara?ie privind calitatea de participant de a se angaja la lucrareiv . Certificat de solvabilitate / cazierul judiciar al operatorului economic ( in ?arile unde este cazul) sau alt document echivalent ;
V. Istoric litigii Cerin?ele minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale Candidatul trebuie sa prezinte urmatoarele documente :
a ) Copie a documentelor originale , care definesc constituirea sau statutul legal , locul de inregistrare ?i sediul principal al desfasurarii activitatii .
b ) Certificat constatator in copie legalizata sau original, emis de Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului , valabile la data deschiderii ofertelor sau orice alt document echivalent care sa ateste forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?ele minime de calificare referitoare la situa?ia economica ?i financiara a candidatului ( extras din bilan? , contul de profit ?i pierderi , auditorii raporteaza pentru situatii financiare , vor fi necesare )
Candidatul trebuie sa prezinte documentele care sa eviden?ieze urmatoarele :
a ) Venituri brute pentru ultimii trei ani ( 2010, 2011 , 2012)
b ) media rezultatelor ( profitul inainte de impozitare / pierdere) a ultimelor 3 exerci?ii financiare trebuie sa fie pozitiva .
c ) istoricul financiar al candidatului , cum ar fi falimentul recent , insolven?a , incapacitate de plata a furnizorilor , sau a personalului ?i alte informa?ii financiare relevante .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare documente cerute
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?ele minime de calificare a candidatului cu privire la capacita?ile sale tehnice ?i profesionale
Candidatul trebuie sa demonstreze capacitatea de a indeplini urmatoarele criterii :
a ) Capacitatea de a respecta programul de mobilizare stabilit in CDO ;
b ) instalatia de foraj propusa este capabila sa foreze sonde ?i indepline?te sau depa?e?te specifica?iile tehnice minime stabilite in CDO ;
c ) personalul desemnat pentru foraj va fi pe deplin calificat , instruit ?i certificat ( daca este necesar ) pentru a indeplini sarcinile specifice in domeniul opera?iunilor de forare cu suficient personal de rezervapentrufiecare categorie , in caz de accidentare sau de boala ;
d ) Istoricul Operatiunilor Instalatiei , data ultimei certificare , necesitatea de recertificare in timpul de derulare a contarctului , defectiuni ?i frecven?a de repara?ii ;
e ) istoricul societatii, cum ar fi de ani de func?ionare , experien?a in regiune , experien?a de foraj a acestor tipuri de sonde de TD si alte istorice relevante
Cerin?e minime pentru conformitatea cu cerin?ele HSE : Urmatoarele documente sunt solicitate de la fiecare Candidat :
a. Certificatul HSE Sistemul de Management al Ofertantului .
b .HSE Manualului Sistemului de Management in vigoare la data depunerii ofertei
c . Raspunsurile candidatului la chestionarul societatii referitoare lamediu , sanatate ?i siguran?a( care este inclus in CDO ) ;
Prin trimiterea de candidatura ?i oferte , Candida?ii / Ofertan?ii accepta in mod expres sa limiteze raspunderea HOCOR in cea mai mare masura permisa de lege .Conform legisla?iei in vigoare , HOCOR i?i rezerva dreptul :
- De a accepta sau respinge orice oferta ,
- De a anula procedura de semnare a acordului
- De a respinge toate ofertele in orice moment, inainte de notificare rezultatul procedurii , fara a crea prin aceasta ac?iune orice obliga?ie fa?a de Ofertantul afectat sau Ofertan?i .Riscurile de trimitere a ofertei , inclusiv for?a majora , sunt suportate de catre Ofertant .Numai Ofertele transmise in timp util pe suport de hartie ?i cu suport electronic vor fi luate in considerare .Ofertele alternative pot fi luate in considerare cu condi?ia ca cerin?ele principale sunt indeplinite . Societtea poate solicita ofertantului sacompleteze informa?iile in propunerea sa , ?i incapacitatea acestuia de a furniza informa?iile solicitate poate duce la propunerea de a fi descalificat . Societatea poate solicita ofertantului sa furnizeze , pe cheltuiala ofertantului o garan?ie bancara , garan?ia de buna execu?ie sau alte garan?ii de performan?a inainte de atribuirea contractului .
Pe baza raspunsurilor candida?ilor , in prima faza , Societatea inten?ioneaza sa invite cinci candida?i sa depuna oferte . In cazul in care mai pu?in de cinci candida?i trec defraza de precalificare , atunci to?i candida?ii care finalizeaza fraza de precalificare vor fi invita?i sa depuna oferte .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare documente cerutePrezentare documente cerute
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 15
Echipamentul Tehnic.Ofertantul trebuie sa puna la dispozi?ie o descriere completa ?i cantitatea echipamentelor tehnicecare vor fi utilizate pentru Lucrare indicate.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriul Tehnic
50%
Descriere: Criteriul Tehnic
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26565/08.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S219-381230 din 12.11.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.01.2014 00:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 16:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer