Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Utilaje agricole si accesorii


Anunt de participare numarul 138040/07.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii, Tel. +40 263232743, In atentia: Rus Adrian Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.directiasilvicabn.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii, Tel. +40 263232743, In atentia: Rus Adrian Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.directiasilvicabn.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat, Tel. +40 263232743, In atentia: Ungur Elena, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.directiasilvicabn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Utilaje agricole si accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul D.S. Bistrita-Nasaud Str.General Grigore Balan nr.21 , Localitatea: Bistrita
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia in conformitate cu caietul de sarcini a urmatoarelor produse: remorca - 1 buc, instalatie de irigat in solarii si pepiniere, pompa apa submersibila - 1 buc, motosapa - 1 buc, motocultor - 1 buc si plug purtat de motocultor Honda F 810 - 1 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16100000-6 - Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)
34223300-9-Remorci (Rev.2)
39370000-6-Instalatii de distribuire a apei (Rev.2)
42122130-0-Pompe de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia in conformitate cu caietul de sarcini a urmatoarelor produse: remorca - 1 buc, instalatie de irigat in solarii si pepiniere, pompa apa submersibila - 1 buc, motosapa - 1 buc, motocultor - 1 buc si plug purtat de motocultor Honda F 810 - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 29, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este in suma fixa de: 598 lei (100 lei pentru lotul 1, 200 lei pentru lotul 2, 74 lei pentru lotul 3, 60 lei pentru lotul 4, 130 lei pentru lotul 5 si 34 lei pentru lotul 6). Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 30 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita prin una din urmatoarele forme: -Scrisoare de garantie bancara (in acest caz se va completa formularul , ,Scrisoare de garantie bancara? din Sectiunea FORMULARE) in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire. - Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Cont deschis la Banca Transilvania Bistrita: Cod IBAN-RO60 BTRL 0060 1202 2543 63XX; - Plata numerar la casieria Directiei Silvice Bistrita-Nasaud. Dace este cazul, se vor aplica prevederile art.278^1 din OUG 34/2006. Dovada achitarii garantiei de participare se transmite in SEAP - www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), odata cu depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G. 925/2006. Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante(Formularul ?Cerere de restituire a garantiei de participare? din Sectiunea Formulare), cu precizarea valorii de restituit, a contului si bancii societatii, precum si a numarului si denumirii procedurii. Restituirea garantiei departicipare se face conform art. 88 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de finantare ale R.N.P. ? Romsilva prin Directia Silvica Bistrita-Nasaud
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale, din Sectiunea Formulare, in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.2.Declaratie privind eligibilitatea, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareNota: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta si daca face parte din grupuri sau retele de operatori economici.4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute de art 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prezentate la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de achizitie publica).5.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidatgeneral) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele - in conf. cu preved. art. 9 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011.6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele - in conf. cu preved. art. 9 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011.7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691(evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care semneaza, aproba documentele aferente procedurii sunt: ing. Ivan Gheorghe, ec. Lombrea Adriana, ec. Muresan Alexandra, jr.Utiu Anamaria, ing.Trisca Valentin, ing. Ferent Gheorghe, ing. Turcu Marius, ing. Somesan Sorin, ing. Bartha Adriana, ing. Alboi Sandru Vasile, ing.Suciu Aurel, ing. Tat Gheorghe, ing. Jauca Alexandru, ing. Adi Octavian, ing. Bodor Simion, ing. Lapuste Traian, ing. Sarmas Ioansi dr.ing. Rus Adrian Vasile.8. Certificat de participare cu oferta independenta, din Sectiunea Formulare, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista a principalelor livrari de produse furnizate in ultimii 3 ani. Se va prezenta "Lista a principalelor livrari de produse furnizate in ultimii 3 ani", din Sectiunea Formulare. Este necesar ca autoritatea contractanta sa cunoasca produsele din portofoliul ofertantului pentru a putea solicita referinte despre modul de indeplinire a contractelor anterioare.
2. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Se va prezenta daca este cazul "Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora", din Sectiunea Formulare
3. Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitiie publica. Se va prezenta daca este cazul "Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitiie publica", din Sectiunea Formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2012 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2012 12:00
Locul: Sediul D.S. Bistrita-Nasaud din str.General Grigore Balan nr.21, Bistrita, jud. BN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succinct, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf.art.11, alin.4 din HG 925 / 2006). Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf.art.11, alin.5 din HG 925 / 2006). Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie legalizata si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.In cazul in care dupa evaluarea propunerilor financiare se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi prin reofertarea in plicuri inchise.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bistrita-Nasaud ? Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.General Grigore Balan, nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Tel. +40 263232743, Email: [email protected], Fax: +40 263231343
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2012 16:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer