Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Utilaje/echipamente/aparate pentru dotarea Laboratorului de energii regenerabile-fotovoltaic (Unitatea 3)


Anunt de participare numarul 148454/10.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata
Adresa postala: Strada Dr. A. Paunescu Podeanu, nr. 144, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300569, Romania, Punct(e) de contact: Str. Dr. A. Paunescu Podeanu, nr. 144 ? Compartiment Achizitii, Tel. +40 256222119, In atentia: Doru BUZATU, Email: [email protected], Fax: +40 256201382, Adresa internet (URL): http: //www.incemc.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut national
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Utilaje/echipamente/aparate pentru dotarea Laboratorului de energii regenerabile-fotovoltaic (Unitatea 3)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE?DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC - Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect furnizarea, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service pentru produsele care fac obiectul prezentei proceduri.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)
09331200-0-Module solare fotovoltaice (Rev.2)
45259000-7-Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
51112000-0-Servicii de instalare de echipament de distributie si de comanda a energiei electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, care este parte a documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA reprezinta valoarea maxima a fondurilor alocate pentru procedura de achizitie.
Pretul contractului de achizitie publica, ESTE FERM, NU SE ACTUALIZEAZA SI NU SE REVIZUIESTE.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 635, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 50.000, 00 lei.Date pentru constituirea garantiei de participare: Beneficiar: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ? DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA ? INCEMC - Timisoara;Cod IBAN: RO25BACX0000003008900000, UniCredit Tiriac Bank;CUI: RO9364218Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din H.G.nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Scrisoarea de garantie va avea formatulprezentatin Formularul 12.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in orginal la sediul autoritatii contractante pana la termenul limita de primire a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare va fi emisa in numele si pentru liderul asocierii.In cazul IMM, GP va fi redusa la 50%. In acest caz, GP va fi insotita de declaratia pe propria raspundere conform Anexa 1 din Legea nr.346/2004 (Formular 7).Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care garantia de participare este depusa intr-o alta moneda decat RON, cursul de schimb RON/alta moneda va fi cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare.In masura in care CNSC respinge eventuala contestatie depusa de un ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma prevazuta la art.278?1, alin.(1) din O.U.G.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art. 88.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile. Garantia de buna executie aferenta contractului de furnizare este in cuantumde 5% din pretul contractului, fara T.V.A.Se va constitui in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului de furnizare, in conformitate cu art.90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Daca se constituie sub forma unei scrisori de garantie bancara de bunaexecutie se va prezenta Formularul 17 - completat, semnat, stampilat.In cazul ofertantilor din categoria IMM se aplica Legea nr. 346/2004, art. 16, alin. (2).Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
? POSCCE; A.2; O.2.2.1.? Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr.1 - Declaratie privind eligibilitatea ? Ofertantul nu se incadreaza in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor prezenta:
- Formularul 1 ? Declaratie privind eligibilitatea- completat, semnat, stampilat;
- cazier fiscal/certificat echivalent pentru operatorul economic;
- cazier judiciar/echivalent pentru operatorul economic.Nota: Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare tert sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.Cerinta nr.2 - Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .
Se vor prezenta:
- Formularul 2 - completat, semnat, stampilat;
Documente de confirmare:
1. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii admistrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat. Din certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local. Din certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, in conformitate cu prevederile Legii numarul 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Note:
a). In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.b)Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
c). In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.Cerinta nr.3- Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006 (evitarea conflictului de interese).
Se va prezentaFormularul 4 ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1- completat, semnat, stampilat.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - MIRICA Nicolae, Director General;
- BALCU Ionel, Director Tehnic, Imputernicit Director General;
- MIRICA Marius Constantin, Director de proiect;
- DRAGHICIU Simona, Director Economic;
- MOGIRZAN Adela, Jurist, Compartiment Achizitii;
- BUZATU Doru, CS, Compartiment Achizitii.
Formularul 4 se va prezenta si de catre ofertantul asociat, subcontractant, tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta nr. 4 ? Ofertantul participa la procedura in concordanta cu regulile de concurenta prin prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010.
Se va prezentaFormularul 3 - completat, semnat, stampilat.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.Cerinta nr.5-Declararea calitatii de participant la procedura
Se va prezentaFormularul 5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura- completat, semnat, stampilat.
Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte;
d) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti. 1.Ofertantul are capacitatea legala de a presta activitatile care fac obiectul contractului
a.Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii - obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN care descriu activitatea ofertantului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
b.Pentru persoane juridice /fizice straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana sau engleza.
Note: a). Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti.
b). In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, certificatul se depune de fiecare asociat si cerinta referitoare la domeniul de activitate-codurile CAEN care descriu activitatea operatorului economic- trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea din contract pe care o realizeaza.c). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.2.Ofertantul trebuie sa fie autorizat ANREAutorizatia ANRE se solicita conform Ordinului ANRE nr. 23 din 15.05.2013, prin care ofertantul isi demonstreaza dreptul de a executa instalatiile electrice.Copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata.Autorizatia ANRE este necesara firmei care conform ofertei prezentate va efectua instalatiile electrice.
Prin urmare, daca acestea sunt prevazute a fi executate de catre subcontractant autorizatia ANRE trebuie prezentata de catre acesta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala anualaCerinta minima: media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani sa fie de minim 2.635.100, 00 RON.
Operatorii economici vor prezenta documente prin care vor dovedi indeplinirea cerintei de calificare precum si fisa informatii generale ? Formular 6 - completat, semnat, stampilat.Documente de confirmare solicitate:
bilanturi contabile sau extrase de bilant intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare depuse si inregistrate la organele competente, din ultimii 3 ani in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica ?conform cu originalul?); sau alte documente echivalente (declaratie fiscala, balanta de verificare si altele).Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri se poate demonstra prin cumularea valorilor cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 6 - Informatii generale cu cifra de afaceri pe ultimii trei ani.Valorile vor fi exprimate in RON. Cursul RON/Euro mediu comunicat de BNR: ANUL / CURS EURO: 2010 / 4, 2099; 2011 / 4, 2379; 2012 / 4, 4560. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru respectiva moneda.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similaraSe vor prezenta livrari similare efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) care sa insumeze o putere nominala de minim 10kW.Documente de confirmare: Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Documentele/contractele/procesele verbale de receptie/recomandarile emise de catre benefciar trebuie sa confirme ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile contractuale-original/copie certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal.
PersonalSe va completa Formular 14-Declaratie cu privire la personalul de conducere si personalul angajat in ultimii 3 ani.
In cazul asocierii, fiecare membru este obligat sa prezinte aceasta declaratie.Se va prezenta de catre ofertant/membrii asocierii.
Lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractuluiLista va fi insotita de urmatoarele documente:
a) CV-uri pentru personalul propus pentru indeplinirea contractului (Formular 15);b) Diplome, certificate, atestate sau orice alte documente edificatoare care sa ateste calificarile persoanelor angajate in contractul de achizitie publica- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Prezentarea unei declaratii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? Formular 16 - completat, semnat, stampilat.Declaratie pe proprie raspundere privind proportia in care contractul urmeaza a fi indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.
Informatii privind asociatii (daca este cazul)
Informatii privind asocierea (daca este cazul) ? Formular asociere. Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi cea de ?Asociatie legalizata?.Cerintele privind Situatia personala si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala pot sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati.Furnizarea de informatii privind proportia in care contractul de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de catre asociati si specializarea acestora. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Sustinerea tehnica si/sau financiara de catre terti (daca este cazul)In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, in conformitate cu art 186 alin (2) si 190 alin (2) din OUG 34/2006, acesta va trebui sa ataseze documentele aferente sustinerii, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nu se accepta completarea ulterioara a acestora.
In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului ? fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realizaneconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizate/ prestate/executate intr-o perioada anterioara sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In situatiile mentionate, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
Certificarea sistemului de management al calitatiiAtestarea faptului ca operatorul economic ofertant are implementat sistemul de asigurare a calitatii, certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 9-Experienta similara.Formular 14Formular 15Formular 16 - completat, semnat, stampilat.Se va completa Formular asociere? Model ACORD DE ASOCIERE ? completat cu asociatii, semnat, stampilat.Se vor depune, daca este cazul, urmatoarele documente (sectiunea FORMULARE): - declaratie tert sustinator: Formular DT1? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional;
- angajamentul ferm al sustinatorului: Formular AT ? ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici;
- Formular AF - ANGAJAMENT Tert sustinator financiar.Prezentarea de certificate sau documente emise de organisme acreditate in conformitate cu standarde europene sau nationale care sa ateste faptul ca operatorul economic ofertant are implementat un sistem de asigurare a calitatii.Se vor prezenta, in copie lizibila ?conform cu originalul? certificate care atesta implementarea Sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau echivalent, eliberate de catre un organism national sau international acreditat.Nu vor fi acceptate certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001 sau un certificat echivalent pe alt domeniu de activitate decat cel vizat de procedura.Nu vor fi acceptate documente care atesta ca ofertantul este in curs de obtinere a certificarilor solicitate, cu exceptia situatiei in care acesta dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea, in alte situatii ofertantii fiind descalificati.In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii pentru partea de contract pe care o va indeplini.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii, a depus documentele in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS-CCE, Axa Prioritara 2 ?Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare si Inovare?, Domeniul de interventie ?Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative?, Operatiunea 2.2.1. ?Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)?, Aria tematica ?Energie?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1).Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor.2).Operatorii economici pot obtine documentatia de atribuire (Fisa de date, Caietul de sarcini, modelele de formulare, clauze contractuale obligatorii) din SEAP (www.e-licitatie.ro), atasate anuntului de participare.3).Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.4).Valorile exprimate in Euro au doar caracter informativ (la evaluarea propunerii financiare va fi luata in considerare doar suma in lei; toate sumele prevazute in contractul de lucrari vor fi exprimate in lei; platile se vor face in lei).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata ? INCEMC ? Timisoara
Adresa postala: Str. Dr. A. Paunescu Podeanu, nr. 144, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300569, Romania, Tel. +40 256222119, Email: [email protected], Fax: +40 256201382, Adresa internet (URL): http: //www.incemc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer