Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vaccinul cu tulpina virala vie atenuata ,,Cpentru imunizarea pe cale orala contra Pestei Porcine Clasice la mistreti si porci salbatici crescuti in libertate


Anunt de participare numarul 66609/16.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava
Adresa postala: Strada Scurta, nr. 2, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Bogdan Caba, Tel.0230 522 848; 0230 214 894, In atentia: Compartiment Achizitii-Investitii, Email: [email protected], Fax: 0230 520 216; 0230 214 894, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Vaccinul cu tulpina virala vie atenuata, ,Cpentru imunizarea pe cale orala contra Pestei Porcine Clasice la mistreti si porci salbatici crescuti in libertate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Scurta, nr. 2, Suceava, Judet Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea a 10300 momeli PPC pentru mistreti si porci salbatici crescuti in libertate, conform specificatiilor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651690-1 - Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
10300 momeli PPC pentru mistreti si porci salbatici crescuti in salbaticie
Valoarea estimata fara TVA: 43, 260RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 24.11.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare-850.00 RONGarantia de buna executie a contractului de furnizare va fi de 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri publice de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.G. 34/ 2006
2)Declaratie privind eligibilitatea
3)Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal pentru persoanele fizice/ juridice romane, sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrareca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitatea cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, pentru persoanele fizice/ juridice straine se va depune in original sau in copie legalizata notarial, in termenul de valabilitate al acestuia.
4)Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal pentru persoanele fizice/ juridice romane sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrareca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitatea cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit pentru persoanele fizice/ juridice straine- copie
5) Alte documente cerute conform Fisei de Date a Achizitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani- bilantul contabil aferent anilor 2005, 2006 si 2007
2)Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani ( 2005, 2006, 2007 )
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Sa se faca dovada ca societatea a inregistrat profit2. In acest sens se va depune un document in cadrul caruia se va prezenta cifra de afaceri a societatii aferenta anilor ceruti de catre autoritatea contractanta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare
2)Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, respectiv anii 2005, 2006, 20073)Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere aferent anilor 2005, 2006 si 2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se faca dovada ca societatea dispune de minim un autovehicul dotat cu instalatie frigorifica.2.Sa se faca dovada ca societatea a avut minim 1 livrare de produse in anul 2005, minim 1 livrare de produse in anul 2006 si minim 1 livrare de produse in anul 2007. In cazul societatilor care au mai putin de 3 ani de activitate, acestea trebuie sa prezinte o lista cu minim 1 livrare de produse aferente anilor in care au functionat.3.Sa se faca dovada ca societatea are un efectiv mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere de minim 3 persoane.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatiile suplimentare privind licitatia electronica sunt trecute in Fisa de Data a Achizitiei. Licitatia electronica se va desfasura in conformitate cu regulamentul di Fisa de Data a Achizitiei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8078/ 16.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2008 10:00
Locul: Strada Scurta, nr. 2, Suceava, Judet Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati imputerniciti ai ofertantilor participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic DSVSA Suceava
Adresa postala: Strada Scurta, nr.2, ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Tel.0230 522848, Fax: 0230 520216
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2008 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer