Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vaccinuri


Anunt de participare numarul 89749/28.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ
Adresa postala: STR. CONSTANTA NR. 5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400158, Romania, Punct(e) de contact: CORINA GARBA, Tel.0264-530484; 0264-433645, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0264-433876; 0264-530388, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Vaccinuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, str. Constanta nr. 5- depozit
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Vaccin Tetanic Absorbit VTA
Vaccin Hepatitic A pentru adulti
Vaccin Hepatitic A doze pediatrice
Vaccin dT
PPD 2 U.I.
Vaccin hepatitic B pediatric-Vaccin gripal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651600-4 - Vaccinuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Vaccin Tetanic Absorbit VTA- 5000 doze
Vaccin Hepatitic A pentru adulti-100 doze
Vaccin Hepatitic A doze pediatrice- 500 doze
Vaccin dT- 1000 doze
PPD 2 U.I.-25 cutii
Vaccin hepatitic B pediatric- maxim 16000 doze
Vaccin gripal - maxim 40222 doze
Valoarea estimata fara TVA: 533, 487RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 20.11.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
NU
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat si venituri proprii accize
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere daca e cazul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat constatator de atestare fiscala
Certificat constatator emis de Oficiul registrului Comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii Generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizare de la producator pentru livrarea produselor;Certificat/Aviz emis deMinisterul Sanatatii Publice
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe doar op. ec. inreg in SEAP, conf art. 6 alin 2 din HG 1660 si carora le-au fost transmise invit. de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.11.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2009 09:30
Locul: DSP JUD CLUJ , Str. Constanta Nr. 5 Compartiment Achizitii, cam. 112
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice operator economic inregistrat in sistem
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, NR. 6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021- 3104641, Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Cluj
Adresa postala: Str. Dorobantilor Nr-. 1-3, Localitatea: Cluj- Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel.0264-599503, Fax: 0264599503
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj
Adresa postala: Str. Constanta , nr. 5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400158, Romania, Tel.0264-433645, Email: [email protected], Fax: 0264-530388, Adresa internet (URL): wwww.dspcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2009 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer