Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - VACCINURI ANTIGRIPALE


Anunt de participare numarul 64946/29.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: SEDIUL CENTRAL, Tel.021 317 10 05 int 215, In atentia: Daniel Robu, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
VACCINURI ANTIGRIPALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile directiilor silvice prezentate in anexa 1 din documentatia de atribuire
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
doze de vaccin antigripal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651660-2 - Vaccinuri antigripale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
15500 doze
Valoarea estimata fara TVA: 387, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 3500 lei scrisoare de garantie bancara sau OPgarantie de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii de finantare ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare formular Informatii generaleprezentare formular Declaratie privind eligibilitateaprezentare formular Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
prezentare formular Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la data31 septembrie 2008;
certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat la data31 septembrie 2008.
prezentare certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta.
autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare formular , ,Lista principalelor livrari de produse in ultimii trei ani"
prezentarea a cel putin 2 recomandari din partea altor beneficiari
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si indeplinit cel putin un contractde furnizare similar a carui valoare este egala sau mai mare de 100 000 lei, prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.10.2008 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2008 12:00
Locul: sediul central al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali sau persoane imputernicite ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Nu este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Judecatoria Sectorului 1
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213132930, Email: [email protected], Fax: 0213132930
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Tel.0213171005, Email: [email protected], Fax: 0213171005, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2008 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer