Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vaccinuri pentru uz veterinar


Anunt de participare numarul 143391/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati
Adresa postala: galati, strada cezar nr.8 bis, Localitatea: Galati, Cod postal: 3600, Romania, Punct(e) de contact: alexandru dima, Tel. +40 236412123, Email: [email protected], Fax: +40 236412123, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Vaccinuri pentru uz veterinar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: D.S.V.S.A Galati, str Cezar nr. 8 Bis, 800190
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia deTuberculina aviara ? 36000 doze
Tuberculina mamifera ? 36000 doze
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651690-1 - Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tuberculina aviara ? 36000 dozeTuberculina mamifera ? 36000 doze
Valoarea estimata fara TVA: 126, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Tuberculina aviara - garantie de participare 900 leiTuberculina mamifera ?garantie de participare 360 leiperioada valabilitate 60 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul DSVSA Galati (CUI 3553277) nr. RO66TREZ3065005XXX000221 deschis la Trez. Mun. Galati sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau numerar depus la casieria DSVSA Galati.).Trebuie sa insoteasca ofertaPerioada de valabilitate este de 60 zile de la data depunerii ofertelorInstrumentul de garantare trebuie sa fie prezentat in original, sa contina in clar denumirea DSVSA Galati in favoarea careia se constituie, sa faca referire la procedura organizata, sa fie constituita in cuantumul sumei precizate prin documentatia de atribuire, sa aiba inscris termenul de valabilitate pentru care a fost constituita, sa prevada modul de executare a platii garantiei.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice( se va retine in conditiile art.278-1 din OUG nr.34/2006)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratie eligibilitate)- formularul 1- semnat si stampilat - sectiunea formulare
-Declaratie neincadrarea in situatiile de la art. 181 din OUG 34/2006 - formularul 2 semnat si stampilat - sectiunea formulare
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetelecomponente ale bugetului general consolidat (inclusiv bugetul local) emise de institutiile competente si care trebuie sa reflecte situatiaobligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor prezenta in original/copie lizibila/copie certificata conform cu originalul
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formularul 8 sectiunea formularesemnat si stampilat de persoanele autorizate
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formularul 3 sectiunea formulare semnat si stampilat de persoanele autorizate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Persoane cu functii de raspundere in derularea achizitiei: Director executiv: Dr.Vasile Stefan, , Sef Serviciu economic si administrativ: Ec.Carmen Harabagiu, Dr.Radu Ionel Sef ServiciuSBAMB: Cons.Anghel Aurel, Comartiment AIPA: Cons.Leonte Catalin, Compartimen juridic si RU: - formularul 4sectiunea formulare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, iar informatiile cuprinse in document sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul.
Persoane juridice/fizice straine: -Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
-autorizatia de comercializare si de fabricatie conform Ordinului Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 804/26.11.2007, cu modificarile si completarile ulterioare; autorizatia de fabricatie se solicita doar pentru ofertantii care sunt si producatori, pentru ceilalti ofertanti nu se aplica solicitare.
- autorizatie de distributie conf.Ordinului Presedintelui ANSVSA nr.41/2012
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani. Cerinta: cifra de afaceri globala medie din cel mult ultimii 3 ani sa fi fost de minim 72000 lei pentru tuberculina mamifera (valoarea estimativa a contractului multiplicata de doua ori) si de 180000 lei pentru tuberculina aviara(valoarea estimativa a contractului multiplicata de doua ori).Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular informatii generale - formular 5 sectiunea formulareCompletare formular informatii generale, formular 5 sectiunea formulare. Ultimul bilant contabil, inregistrat ? copie cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (formularul 6 din sectiunea formulare).
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Declaratia va fi insotita de certificate/documente etc. care sa confirme livrarea de produse similare obiectului contractului, din ultimii 3 ani
-autorizatie sanitar veterinara pentru mijloace auto dotate cu instalatie frigorifica conf.Ordinului Presedintelui ANSVSA nr.41/2012
-Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila certificata conform cu originaluldocumentele se vor prezenta in copie legalizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa finalizarea verificarii documentelor de calificare si a propunerii tehnice, comisia introduce in seap numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile.La LE au dreptul da participe doar operatorii ec.inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta etapa de catre autoritatea contractanta. Faza finala a licitatiei- o runda de 1 zi. Licitatia electronica va incepe la 2 zile dupa transmiterea invitatiei.Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit la: http//www.e-licitatie.roElementul ofertei care va face obiectul procesului de ofertare in sistem electronic este valoarea total pe LOT, fara TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8384/01.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2013 12:00
Locul: DSVSA Galati, str.cezar nr. 8 bis, jud.Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pe baza imputernicirii scrise in original si copie dupa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
intreaga documentatie de atribuire este dispobibila pe SEAP, www.e-licitatie.roDepartajarea ofertelor clasate pe primul loc si care au preturi egale: In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, si ora la care se vor deschide plicurile cu noile propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 /+40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006, art. 256^2, alin. 1, lit. b persoanele pot sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta daca valoarea contractului este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin.(2).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.S.V.S.A Galati, Compartiment Juridic si Resurse Umane
Adresa postala: Str. CEZAR nr. 8 Bis, Localitatea: Galati, Cod postal: 800190, Romania, Tel. +40 236412123, Email: [email protected], Fax: +40 236412123
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer