Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vanzare inventar GRP-uri aferent spatiului de publicitate disponibil


Anunt de participare numarul 134595/05.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR 191, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Punct(e) de contact: MARIOARA DUDU, Tel. +40 213058859, Email: [email protected], Fax: +40 213058859, Adresa internet (URL): www.tvr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciu public autonom de interes national, inf. conf. L 41/1994
Activitate (activitati)
Altele: Media
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Vanzare inventar GRP-uri aferent spatiului de publicitate disponibil
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul SRTV
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Vanzare inventar GRP-uri aferent spatiului de publicitate disponibil conform reglementarilor CNA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342000-3 - Servicii de comercializare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei descriptive
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 375, 000 si 1, 550, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se va solicita doar candidatilor selectati in etapa a doua a procedurii. Cuantumul este de 86.002 LEI respectiv 20.000 EURO.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la data depunerii ofertelor.Garantia pentru participare va fi constituita in forma de: 1. Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, conform Formularului din sectiunea FORMULARE ;2. Instrument de garantare emis de o societate de asigurari.3. Ordin de plata in contul autoritatii contractante.In cazul in care un operator economic va depune o contestatie care va fi respinsa de catre CNSC, SRTV va retine contestatorului din garantia de participare suma de :7.980 lei + 254, 25 lei = 8.234, 25 lei. Perioada de valabilitatea agarantiei de participare: 60 zile de la data depunerii ofertelor. 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna execututie va fi constituita in forma de: 1. Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, conform Formularului din sectiunea FORMULARE ;2. Instrument de garantare emis de o societate de asigurari.3. Ordin de plata in contul autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratieprivind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 din OUG 34/2006 - Prezentarea Formularului 7;Certificat de atestare fiscala si Certificat fiscal privind impozite si taxe locale, care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor), va completa Formularul 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Completarea formularului ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.Informatiile privind subcontractantii: In situatia in care, ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de servicii, are obligatia de a preciza partea / partile, pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora. In situatia in care operatorul economic este desemnat castigator, are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract.Daca operatorul economic nu are subcontractanti, va completa formularul cu datele de identificare si cu textul , , Nu exista subcontractanti , ,.Declaratia privind neincadrarea in art.691 din O.U.G nr.34/2006: Operatorul economic va prezenta Formularul "Declaratia privind neincadrarea in art.691.din O.U.G nr.34/2006" Persoanele cu functie de decizie din cadrul SRTV in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Alexandru Lazescu-PDG;Cipriana Voicu-DE;Anca Gheorghe-Dir. Marketing;Dan Radu-Dir. Programe;Marioara Dudu-Sef Serv.Achizitii Publice;Mona Dirtu-Dir. TVR Intercativ;Marius Sandu-Sef Serv. Juridic;Mihaela Voicu-CFP .Candidatul/candidatul asociat care are drept membrii in cadrulconsiliului de administratie/organ de conducere sau supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 alin. a) din OUG nr.34/2006 cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante va fi exclus din procedura de atribuire. Documente constatatoare.Candidatultrebuie sa faca dovada ca are in obiectul de activitate gestionarea si vanzarea spatiului publicitar pentru companii media (tv, print, radio, online, etc.).Persoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/autorizatie de functionare/altele echivalente.Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Se pot prezenta si alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art. 182 din OUG 34/2006 modificata si completata.
Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta certificatul constatator in original sau copie legalizata.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 dezile calculate pana la data deschiderii ofertelor.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale despre ofertant.
2.Bilantul contabil
3.Balanta contabila la 31.12.2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta minima: prezentarea a max. 5contracte care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare de 1.400.000 EURO (pentru echivalenta in lei se va folosi cursul 1EURO = 4, 3001 LEI.Recomandaricare pot atesta profesionalismul si buna relationare cu beneficiarii serviciilorin ultimii trei ani. Aceste recomandari nu vor fi adresate direct SRTV.Se vor prezenta max. 5 recomandari.
2.Declaratie referitoare la echipamente tehnice necesare pentru realizarea contractului, a sistemelor informatice specializate privind: a)planificarea, programarea comenzilor si monitorizarea derularii comenzilor;b)gestionarea vanzarilor;analize de piata: date de audienta, studii de piata specializate cantitative sicalitative/analiza pietei si a mediului concure.
3. Declaratie privind personalul.
Certificat de calitate ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Candidatii trebuie sa prezinte toate documentele solic. in SectIII si sa faca dovada ca indeplinesc cerintele de preselectie.Toti candidatii care indeplinesc crit.de calif.vor fi preselectati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctaj Tehnic
35%
Descriere: Se va puncta conform documentatiei descriptive
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2012 12:00
Locul: Sediul SRTV-Calea Dorobantilor 191, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor cu punctaj egal se va alege oferta cu cel mai mare punctaj financiar. In cazul ofertelor cu punctaj financiar egal se va solicita o noua oferta de pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia va fi depusa in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Dorobantilor 191, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Tel. +40 213058871, Fax: +40 213058871, Adresa internet (URL): www.tvr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2012 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer