Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Var nestins (CaO)


Anunt de participare (utilitati) numarul 147776/07.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: CUCU IOAN, Tel. +40 0256308336, Email: [email protected], Fax: +40 0256430631, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala constituita in baza Legii 31/90, modificata si completata ulterior
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Var nestins (CaO)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, depozit- siloz din incintaCET Sud, Calea Sagului nr. 201
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 13, 690, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecventese vor atribui lunar in perioada de functionare a instalatiei de desulfurare, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent-1931400 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Var nestins (CaO) necesar pentru functionarea "Instalatiei de desulfurare a gazelor arse de la CAE 1, 2 si 3 ? 100t/h? din cadrul CET SUD.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24213000-0 - Oxid de calciu hidratat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima 2600 t/an; cantitate maxima 37000 t/an
Valoarea estimata fara TVA: 13, 690, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantum 50000 lei; Perioada valab.: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire a) printr-un instrum. de garant. emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 86 alin. (1)din HG nr.925/2006 si art 278 ¹ aliniat (1) din OUG nr 34/2006. In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare autoritatea contractanta va retine contestatorului din GP suma de 8928.99 lei conform art.278 ¹ aliniat (1) din OUG nr.34/2006. b) ordin de plata , cont RO77 RNCB 0249 0098 6563 0001 ? BCR Timisoara, pentru COLTERM SA Timisoara, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor, depus la Biroul Financiar al COLTERM SA din str. Episcop J.Lonovici nr.4; c)fila CEC, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor, depusa la Biroul Financiar al COLTERM SA din str. Episcop J.Lonovici nr.4. Daca operatorul economic participant la procedura este IMM si doreste sa beneficieze de reduceri conform Legii nr. 346/2004 actualizate, va prezenta si actul doveditor conform art.7 din Legea nr.346/2004 actualizata, respectiv Formularul ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?? Anexa 1 la Legea nr.346/2004 actualizata. In cazul asoc. de op. econ. care sunt IMM-uri, dovada ca sunt IMM-uri se va prezenta de fiecare op. ec. Echivalenta pentru o GP depusa in Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. -Cuantum: 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art 86 alin (2)-(3) si art. 91 din HG nr 925/2006 sau retineri succesive din plata cuvenita pentru facturi conform HG nr 1045/11;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Declaratie privind eligibilitatea , conform art. 180 din OUG 34/2006, modificata si completata Completare formular 12Cerinta nr. 2 Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Completare formular 17Cerinta nr. 3 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in temeiul Ordinului nr 314/2010 Completare formular CER din Anexa la Ordin nr 314/2010 emis de ANRMAP.Cerinta nr. 4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, modificata si completata Completare formular 13Cerinta nr. 5 Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, modificata si completata Completare formular 14Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 modificata si completata , duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.In vederea completarii acestei declaratii, precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire astfel: Director General ing.Pampu Petrica, Director Economic Buciu Ionel, Director Productie ing.Samuila Ioan, Director Comercial Mircea Cristian Aron, cj.Crisenescu Claudia, cj. Agud Carmen, ing. Cucu Ioan, ing. Bozan Cristian, ing. Burta Florinel, ing. Ciocheanu Catalin, sing. Ifrim Mihai, tehn. Meszaros Aurelia, ing. Florea Alexandra, ing. Mihaita Adelheid.Nota: Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Incadrarea in una sau mai multe situatii prevazute la art.180. si la art.181 din O.U.G.nr.34/2006 actualizata, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului Persoane juridice romane : Se va prezenta Certificatul constatator emis de ONRC, (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul , ,)din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor .Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul, ,.Persoane juridice straine: Documente care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, se vor prezenta in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul , ,, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza de fiecare membru al grupului , prezentanduse in acest sens documentul solicitat. Codul CAEN din certificatul constatator al fiecarui operator economic din grup trebuie sa aibe corespondent pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 . Declaratie privind informatii generale, inclusiv cifra de afaceri globala (Formular 15)Cerinta minima: Media cifrei de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu :3800000 leiDaca operatorul economic participant la procedura este IMM si doreste sa beneficieze de reducerea privind cuantumul cifrei de afaceri conform Legii nr. 346/2004 actualizata, va prezenta si actul doveditor conf art.7 din Legea nr.346/2004 actualizata, respectiv Formularul ?Declaratie privind incadrarea intrepreprinderilor in categoria IMM?Anexa 1 la Legea nr.346/2004 actualizata.
Modalitatea de indeplinire
-Se va completa Formularul 15 - fisa de informatii generale. In cazul asocierii de operatori economici , fiecare operator economic este obligat sa prezinte acest formular.- Echivalenta in lei a valorii exprimate in valuta (unde este cazul) se va calcula de catre ofertant utilizand cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 : Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca a furnizat produse similare prin cel putin 1 contract maxim 3 contracte a carui /caror valoare cumulata a fost de minim 1900000 lei insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar sau in cazul in care beneficiarul este un client privat din partea caruia nu este posibila obtinerea unei certificari/confirmari a livrarii de produse, se accepta o declaratie din partea operatorului .
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Declaratia-Formular 16 cu tabelul anexat si se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar pentru confirmarea livrarilor de produse similare, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada.-Echivalenta in lei a valorii exprimate in valuta (unde este cazul) se va calcula de catre ofertanti utilizand cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.-
Cerinta nr.2: Declaratie care contine informatii privind capacitatea de transport a operatorului economic pentru livrarea cantitatilor solicitate
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o declaratie privind mijloacele de transport de care dispune sau contract de servicii/ acord de colaborare//acord de subcontractare cu operatori economici autorizati pentru transportul produsului.
Cerinta nr.1: Prezentarea certificatului privind implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, emis de un organism national sau international de certificare acreditat, in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul" Atunci cand un grup de operatori depune oferta comuna (in asociere) , aceasta conditie trebuie indeplinita obligatoriu de catre fiecare membru al grupului, pentru partea din contract pe care o indeplineste
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificatul privind implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, emis de un organism national sau international de certificare acreditat, in copie lizibila, cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total, exprimat in lei, fara TVA. In cadrul licitatiei electronice(LE)ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Nu exista limite ale valorii pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul informatic pune la dispozitie: cea mai buna oferta si numar participanti. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Numar runde: 1.Durata runda: 1zi.Ofertantii vor transmite/depune la Registratura SC COLTERM SA Timisoara, str. Ep.J. Lonovici nr.4, in maxim 2 zile lucratoare de la data finalizarii LE, propunerea financiara pentru ultimul pret ofertat la LE. In cazul in care ofertantul nu modifica in cadrul fazei de LE pretul total, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii LE .
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
21600 din 29.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2013 11:00
Locul: Timisoara, sediul Colterm, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, sala de sedinte , etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor ofertelor admisibile si stabilirea clasamentului, in ordinea crescatoare a preturilor.Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu primii trei clasati dintre operatorii economici ale caror oferte sunt declarate admisibile. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 169 alin. (2) din O.U.G. 34/2006. Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire se constata ca sunt oferte cu acelasi pret clasate pe locurile 1-3 autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii ale caror oferte au acelasi pret si sunt clasate pe locurile 2 sau 3 vor reoferta fara sa depaseasca oferta clasata pe locul anterior. In termen de 3 zile de la finalizarea licitatiei electronice, operatorii economici declarati castigatori au obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, Formularul de oferta nr. 11Atunci cand decide sa achizitioneze produsele care fac obiectul acordului cadru, autoritatea contractanta va transmite o solicitare scrisa ofertantului clasat pe primul loc, semnatar al acordului cadru, in vederea incheierii unui contract subsecvent, livrarea produselor urmand sa se faca in termenele stabilite in oferta. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu raspunde la solicitarea autoritatii contractante, intr-un termen stabilit prin solicitare, autoritatea contractanta va transmite o solicitare ofertantului clasat pe locul doi. Daca si ofertantul clasat pe locul doi se afla in situatia mai sus mentionata, autoritatea contractanta va transmite solicitarea ofertantului clasat pe locul 3.Pt.vizualizarea documentatiei de atribuire(D.A)incarcate in SEAP, op.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)?Ofertantul poate modifica sau retrage oferta pana la data limita de depunere a ofertei, fara pierderea sumei constituita drept garantie participare;Ofertele depuse la alta adresa/ depuse dupa data /ora limita de depunere sunt declarate intarziate si vor fi respinse. Mod de comunicare: -fax(+40 256430631-Directia Comerciala)sau posta;
-prin sistemul Informatic SEAP, pt.clarificari sau eventuale modificari in legatura cu D.A.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr.34/2006 actualizata, de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC al SC Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timisoara
Adresa postala: str. Episcop joseph lonovici, nr.4 , ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel. +40 0256308320, Fax: +40 0256430631
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer