Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vehicule operationale si echipament CCTV


Anunt de participare (utilitati) numarul 105244/04.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA OLT SA
Adresa postala:  str. Artileriei, nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230072, Romania, Punct(e) de contact:  Dorobantu Magdalena, Tel. 0249 431750, In atentia:  D-l Gheorghe BUICA - Director General, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0349 401168, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Vehicule operationale si echipament CCTV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC Compania de Apa Olt SASlatina, str. Artileriei nr.2
230072 - Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in livrarea vehiculelor operationale si a celor de investigare a retelelor, punerea ion functiune, instruirea personalului autoritatii contractante, si asigurarea service-ului, conform prevederilor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144410-5 - Vidanjoare (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
42997100-2-Masini de control al suprafetei interne a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor din anexele I.B si I.C
Valoarea estimata fara TVA: 2, 010, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie bancara de participare - 20100 leiGarantie bancara de buna executie - 10% din valoarea contractului de achizitie publica, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
85% - fonduri europene15% - cofinantare nationala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.1.1 Declaratie privind eligibilitatea (Inclusiv fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare si documentele cerute).Imputernicire pentru persoana care semneaza declaratia in cazul in care nu este persoana imputernicita sa reprezinte firma / sucursala
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.1.2 Declaratie privind calitatea de ofertant (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).
a) Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul;
b) Certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulta ca si-a onorat obligatiile de plata catre bugetul local;
c)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent privind plata obligatiilorla bugetul general consolidat din care sa rezulte ca si-a onorat obligatiile de plata catre bugetul general consolidat;
d)Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului si documentele enumerate la punctele 4.1.1 ? 4.1.3.
e) Ofertantul nu trebuie sa fi fost implicat in nici o disputa legala deschisa impotriva sa in ultimii 3 ani.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.2.1. Informatii generale (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).
Cerinta minima, copie xerox dupa: Bilantul contabil intocmit pentru exercitiile financiare pentru anii 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)
Criterii de selectie - Cerinta minima:
a) profitului net al ofertantului trebuie sa fie pozitiv in exercitiile financiare 2007, 2008 si 2009
b) Media Cifrei de afaceri a ofertantului trebuie sa depaseasca in ultimii trei ani valoarea de: 2.100.000 lei
c) Fisa de identificare fiscala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va depune documente relevante din care sa reiasa ca detine spatii de service-are a echipamentelor ofertate.
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.3.3 Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Ofertantul va trebui sa prezinte un centralizator privind experienta similara relevanta (a tuturor membrilor asocierii) si va completa Formularul 4.3.4.Experienta similara privind lista principalelor livrari de produse noi in ultimii 3 ani.
Ofertantii vor face dovada ca au indeplinit cel putin un contract de furnizare echipamente similare noi;?Indeplinirea si finalizarea, in ultimii trei ani (23.09.2007, 2008, 2009, 23.09.2010) a unui numar de maxim 3 contracte de furnizare care sa indeplinesaca in mod cumulat valoarea de minim 2.000.000 lei
Ofertantii vor prezentarea cel putin doua recomandari sau Procese Verbale de Receptie Finala sau Documente Constatatoare sau documente similare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale. Se vor anexa date de contact ale reprezentantilor beneficiarilor, pentru a putea fi contactati in vederea verificarii conformitatii declaratiilor ofertantilor.
Ofertantul nu trebuie sa fi fost implicat in nici o disputa legala deschisa impotriva sa in ultimii 3 ani.
Se va completa Formularul 4.3.5 Istoricul litigiilor.Se vor prezenta copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru pentru sistemul de management al calitatii (ex. : ISO 9001).
Autorizarea de livrare a produselor de la producatorul/ii echipamentelor (in cazul in care ofertantul nu este si producatorul echipamentelor) conform Formularul 4.3.7a Autorizare pentru livrare produse
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare, criteriul de evaluare pretul cel mai scazut, va incepe la minim cinci zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2010 12:00
Locul: SC Compania de Apa Olt SA, str. Artileriei nr.2 Slatina - 230072, Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt"Fonduri europene - 85%; co-finantare nationala - 15%
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova, Sectia de contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  B-dul Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. (+40) 0251/418.568, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 251.415.600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ? CNSC
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 004 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  004 021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Olt SA
Adresa postala:  str.Artileriei, nr.2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230072, Romania, Tel. 0040 249.413.750, Email:  [email protected], Fax:  0040-349.401.168, Adresa internet (URL):  www.caolt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2010 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer