Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Verificare, reglare si reparare supape de siguranta?


Anunt de participare (utilitati) numarul 145762/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Agripina Tircavu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unic transportator de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Verificare, reglare si reparare supape de siguranta?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Punctele de lucru ale achizitorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii de verificare, reglare si reparare supape de siguranta in conformitate cu prescriptia tehnica ISCIR PT C7-2010
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
42131140-9-Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)
45259000-7-Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Verificare, reglare si reparare 889 supape de siguranta precizate in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 733, 425RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: 14.668 lei. Valabilitate obligatorie garantie de participare: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Mod de constituire: prin virament bancar in contul CONPET(RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la BCR Ploiesti) sau prin instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de asigurari, in ORIGINAL, irevocabil, in favoarea CONPET, conf. model din "Formulare". Obligatoriu, instr. de garantare va mentiona clar ca, in cazul in care ofertantul a formulat o contestatie respinsa de CNSC, sau una la care a renuntat ulterior, CONPET va retine din valoarea GP, iar societatea bancara/asigurari va elibera catre CONPET, suma stabilita in conformitate cu art. 278 ind.1 din OUG 34/2006, respectiv suma de 4.513, 42 lei.Documentul doveditor al garantiei de participare se anexeaza plicului exterior. In cazul in care garantía se constituie in alta valuta, data pentru care se determina echivalenta in lei: conform cursului B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca ofertantul beneficiaza de reducerea prevazuta de Legea nr. 346/2004 privind IMM, acesta are oblig.de a anexa plicului ext. al ofertei, documentele prevazute de aceasta Lege. Cuantum: 10 % din valoarea fara TVA a contractului;
- constituire prin: prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 coroborat cu prevederile HG 1045/2011 sau prin Instrument de garantare , emis de catre o soc. bancara/soc.asigurari, prezentat in ORIGINAL, irevocabil, in favoarea te SC CONPET SA. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, CONPET va notifica aceasta pretentie prestatorului precizand obligatiile care nu au fost respectate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se solicita Declaratie privind eligibilitateaCerinta obligatorie: Ofertantul (liderul asocierii precum si fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.Cerinta nr. 2
Se solicita Declaratie privind neincadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertantul (fiecare membru asociat - in cazul asocierii si exista tertul sustinator daca exista) are obligatia de a complete si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Tertul sustinator are obligatia neincadrarii doar la prevederile lit.a, c ind.1 si d ale art. 181 din OUG 34/2006. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.Cerinta nr. 3
Se solicita Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Ofertantul din alta tara are obligatia de a de a completa si prezenta Formularul nr. 4 in original si in traducere legalizata in limba romana.Cerinta nr. 4
Se solicita Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta obligatorie: Ofertanul (liderul asociatiei precum si fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Ofertantul din alta tara are obligatia de a de a completa si prezenta Formularul nr. 5 in original si in traducere legalizata in limba romanaCerinta nr. 5
Se solicita Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificatele de atestare fiscala din care sa rezulte situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale eliberate de autoritatile competente, respectiv de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie, din care sa reiasa ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata catre bugetul de stat, respectiv catre bugetul local, la ultimul termen legal al scadentei de plata, anterior datei de depunere a ofertelor. Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In acest ultim caz, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei cu originalul/copia legalizata.
In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor.
Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre institutiilecompetente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original si in traducere legalizata in limba romana, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 6Se solicita Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sustinerii, tertul sustinator; in cazul subcontractarii, subcontractantul) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 6 in original si in traducere legalizata in limba romana.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Ing. Liviu Ilasi ? Director General, ing. Narcis Stoica ? Director General Adjunct, Ec. Sanda Toader ? Director Financiar, dr.ing. Gheorghe Ionescu ? Director Mentenanta Dezvoltare, Ing. Vasile Crisan ? Sef Serviciu Achizitii Logistica, Presedinte comisie de evaluare; Membrii comisie de evaluare: Ing. Anca Cirlan ? Sef Serv. PUPIRR; ing. Ingrid Voinea ? Birou CFP, cs.jr. Cornel Banica ? Serv. Juridic - Avizare; exp. AP Agripina Tircavu ? Serv. Achizitii Logistica; Membri de rezerva comisie de evaluare: ec. Adrian Nicolae Ivan ? Sef Birou Achizitii Aprovizionare; ing. Marius Lungu ? Serv. PUPIRR; tehn. Vasile Bobocea ? Birou CFP; cs.jr. Octavian Tache ? Serv. Juridic- Avizare; sp. in achizitii Sinziana Motoc - Serv. Achizitii Publice, Logistica. Cerinta nr. 1
Se solicita Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta certificat constatator privind starea societatii emis de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata copie conform cu originalul . Din acest certificat trebuie sa reiasa obiectul activitate al operatorului economic. Obiectul contractului pentru care se oferteaza trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile din acest certificat sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In situatia in care ofertantul prezenta certificatul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei cu originalul/copia legalizata.Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata.Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa prezinte, in copie, Autorizatii, certificate necesare pentru indeplinirea contractului.
Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa prezinte, in copie, Autorizatii, certificate necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv:
?Autorizatie ISCIR pentru dispozitive de siguranta -conform PT ? C7 aprobata prin Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 663/210, publicat in MO nr. 385 bis din 10.06.2010, in copieDocumentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de min. 1.000.000 lei. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in consid.cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Cerinta nr. 2Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente.Se acepta si prezentarea altor documente edificatoare in cazul in care, din motive justificate corespunzator, operatorul economic un poate prezenta documentele solicitate.Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Se solicitaBilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente
Se acepta si prezentarea altor documente edificatoare in cazul in care, din motive justificate corespunzator, operatorul economic un poate prezenta documentele solicitate.Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa facadovada experientei sale in prestarea de servicii cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza. Astfel, trebuie sa prezinte lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani din care sa reiasa caexista maximum 2 contracte cu obiect asemanator, caror valoare cumulata sa fi fost de minimum 500.000 lei.
Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor similare.Ofertantul va putea prezenta si alte documente pe care le considera edificatoare in sustinerea si dovedirea experientei similare. Pentru contractele incheiate in alta moneda, pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8 si Anexa 2 la Formularul nr. 8, completata si stampilata de achizitorul contractului prezentat in copie, formulare din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Cerinta nr. 2
Se solicita Declaratie si Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare. Ofertantul va preciza, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti din viitorul contract, datele de identificare a subcontractantului din certificatul de inregistrare al acestuia. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare cu conditia ca acestia sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta aceste resurse materiale si umane si daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Declaratia va fi prezentata de fiecare asociat, in cazul asocierii.Nu se vor lua in considerare documente de calificare prezentate de subcontractant, cu exceptia celor solicitate expres si a resurselor materiale si umane, cu conditia ca subcontractantul sa indeplineasca in totalitate serviciile pentru care prezinta resursele.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original, Formularul nr. 9 si anexa la acesta, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica. In anexa, are obligatia de a prezenta: valoarea subcontractata, acordul subcontractantului (semnatura acestuia in original si stampila) sau va prezenta Acord de subcontractare, semnat. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 conform cerintelor de mai sus, in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 3Ofertantul trebuie sa dispuna, de urmatoarele echipamente obligatorii (proprietate, inchiriere sau prin prezentarea unui angajament de punere la dispozitie): - stand mobil pentru verificare si reglare supape de siguranta pentru presiuni de maxim 200 bar si diametre de intrare de 8 inch;
- atelier mobil pentru reparatii si interventii;
- stand pentru verificari ?on ?line?: fara demontarea supapei de pe instalatie.Pentru echipamentele inchiriate, ofertantul are obligatia de a prezenta in plus si copia contractului de inchiriere.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 10 Anexa 1 la Formularul nr. 10 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
De asemenea, ofertantul are obligatia de a prezenta documente care sa dovedeasca existenta dotarii tehnice obligatorii solicitate la acest punct.
Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata
Cerinta nr. 1. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau a echivalentului acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatea supusa licitatiei. In cazul asocierii, cerinta trebuie indeplinita individual de asociati.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute) va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008), sau echivalent, emis de organisme acreditate, valabil la datalimita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, pentru activitatea supusa licitatiei
Cerinta nr. 2. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005), sau a echivalentului acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului pentru activitatea supusa licitatiei. In cazul asocierii, cerinta trebuie indeplinita individual de asociati.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute) va prezenta, in copie, Certificatul ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005), sau echivalent, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului, pentru activitatea supusa licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La LE participa oferantii inregistrati in SEAP si cu oferte admisibile.In cadrul LE, reofertarea se refera la pretul din Formularul de oferta; Pentru LE, Autoritatea Contractanta invita ofertantii admisi sa prezinte preturi noi. Invitatia de participaresi notificarea de incepere sunt generate si transmise automat de sistem la email-ul inregistrat; Pretul ofertatin runda 1 treb.sa fie mai mic decat cel initial.In cazul in care pretul este aparent neobisnuit de scazut (art.36 ind.1 alin.(1) din HG 925/2006), Autoritatea Contractanta va solicita justificarea acestuia.Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta; Ofertantii nu pot vedea nr.de particip. inscrisi la licitatie; Nr.de runde ale LE: 1; Durata unei runde: 1 zi; Daca ofertantul nu modifica in cadrul unei runde pretul, la stabilirea clasam. final e luata in considerare ultima oferta depusa (electronic sau initial).Dupa runda de LE, AC va solicita transmiterea ofertei financiare cu noile valori.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.09.2013 11:00
Locul: Sediul II administrativ al SC CONPET SA din str. Rezervoarelor nr. 8, Ploiesti, sala de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, cu BI/CI, copie dupa BI/CI si imputernicire in original din partea ofertantului pe care il reprezinta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.) Ofertantul va completa si prezenta declaratie privind acceptare conditii obligatorii si clauze contractuale. In acest sens, ofertantul are obligatia sa completeze si sa prezinte Formularul nr. 14 din Sectiunea IV, ?Anexe Formulare?.Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri referitoare la clauzele contractuale obligatorii, in masura in care nu s-au solicitat sau nu au fost acceptate de catre autoritatea contractanta amendamentele solicitate de catre ofertant. Termenul de solicitare a amendamentelor la clauzele contractuale obligatorii este cel precizat la punctul l.1.. Se pot formula amendamente la clauzele contractuale specifice si odata cu depunerea ofertelor.2) Ofertantul va prezenta toate documentele de calificare solicitate prin FDA in oferta depusa; altfel, oferta va fi considerata inacceptabila, cu exceptia situatiei prevazute la art. 11, alin. (4)-(5) din HG 925/2006, cu conditia respectarii prevederilor alin. (4).PRECIZARI: In cazul ofertei comune, se va prezenta pe plicul exterior Acord de asociere in original, completat, semnat si stampilat, conf.modelului din ?Formulare?. Criteriile de calificare de la punctul III.2.1. ? Situatia personala inclusiv inregistrare se indeplinesc individual. Dintre acestea, cerinta privind atestarea necesara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati numai cu conditia ca asociatul care prezinta autorizarea sa indeplineasca integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. E obligatoriu ca fiecare asociat sa completeze si sa prezinte documentele solicitate la punctul III.2.1., cu exceptia autorizarii. Tertul sustinator, daca este cazul, va prezenta Declaratiile privind: neincadr. la art.180, la art.181-lit. a), c1) si d), si art. 69 ind.1 din OUG 34/2006, precum si Angajament ferm de sustinere, cf. modelului din ?Formulare?. Declaratia priv.neincadrarea la art. 69 ind.1 trebuie completata si de subcontractant. Cerinta privind Autorizarea nu poate fi indeplinita de catre tertul sustinator deoarece nu este o resursa transferabila. Cerinta de la punctul III.2.2.-Capacitatea economica si financiara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati. Cerintele de la punctul III.2.3 ? Capacitatea tehnica se indeplinesc astfel: cerinta 1 privind exp.similara ? se indeplineste prin cumul; cerinta 2 priv.subcontractantii ? se indeplineste individual, de fiecare asociat; cerinta 3 privind personalul se indeplineste prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta personalul. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor, ofertantii asociati vor prezenta, fiecare, documentele solicitate la aceste puncte. Cerintele privind certificarea sistemului de management al calitatii ai certificarea sistemului de management al mediului se indeplinesc individual de asociati, fiecare pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, asociatia isi va legaliza asocierea, prezentand contractul de asociere, autentificat sau legalizat notarial, cu clauzele obligatorii: partile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, executia contractului si contributia partilor la executia acestui contract, cauzele de incetare a asocierii, confidentialitate, litigii; liderul asocierii va fi pe deplin responsabil in fata autoritatii contractante pentru executia contractului, inclusiv platile; Platile vor fi efectuate direct catre liderul asociatiei. Liderului asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului. Contractul de asociere autentificat sau legalizat notarial va constitui anexa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta3.) Departajarea ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale, se face conform punctului IV.4.2
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art. 256 ind. 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Avizare al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer