Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificare tehnica in utilizarea pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic la echipamentul de ridicat montat pe tractorul incarcator hidraulic TIH 445 DH7 ( pentru un numar de 9 tractoare)? in vederea autorizarii de functionare si prelungirii dur


Anunt de participare (utilitati) numarul 142281/01.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: EMC Rovinari-Ing. Leata Alina, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU - EMC ROVINARI
Adresa postala: Str. Energeticianului, Nr. 25 B, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Atribuire Contracte Produse, Lucrari, Servicii, Tel. +40 0253372556-6150, In atentia: Ing. Leata Alina, Fax: +40 0253372527
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU - EMC ROVINARI
Adresa postala: Str. Energeticianului, Nr. 25 B, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Atribuire Contracte Produse, Lucrari, Servicii, Tel. +40 0253372556-6150, In atentia: Ing. Leata Alina, Fax: +40 0253372527
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU - EMC ROVINARI
Adresa postala: Str. Energeticianului, Nr. 25 B, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 0253372556, Fax: +40 0253372527
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate de stat in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Verificare tehnica in utilizarea pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic la echipamentul de ridicat montat pe tractorul incarcator hidraulic TIH 445 DH7 ( pentru un numar de 9 tractoare)?in vederea autorizarii de functionare si prelungirii duratei normale de functionare conform HG 2139/2004 - EMC Rovinari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediulachizitorului- EMC Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, ,Verificare tehnica in utilizarea pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic la echipamentul de ridicat montat pe tractorul incarcator hidraulic TIH 445 DH7 ( pentru un numar de 9 tractoare)?in vederea autorizarii de functionare si prelungirii duratei normale de functionare conform HG 2139/2004 .?cod CPV 71319000-7 , cu respectarea cerintelor din Caietul de sarciniNr. 20362/14.12.2012.Achizitia serviciului este necesara pentru a determina starea utilajelor si a stabili in baza raportului tehnic durata de viata sau dupa caz, propunerea pentru casare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total serviciu conform caiet de sarcini. Nota: - valoarea mentionata reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se va elabora si evalua oferta).
Valoarea estimata fara TVA: 16, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 300, 00 lei si cu valabilitate de minim 90 zile de la data limita a primirii ofertelor se va depune in contul RO92 BRDE 200S V416 4870 2000.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare se va constitui prin oricare din modurile prezentate in art. 86 din HG 925/2006 in vigoare.Ofertele neansotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse si returnate la deschidere.Garantia de participare se va restitui conform HG nr. 925/2006, art.88. Garantiea de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului, fara TVA, si se va constituiconf. art. 90din HG 925/2006 . Daca se constituie prinvirament sau printr-un instrument de garantare-formular GB -emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, documentul se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazutain documentatia de atribuire si care devine anexa la contract, valabila pe perioada prestarii serviciului.Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitateaCompletare si semnare formular nr. 12A ( formularul va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic).
Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art . 180, orice document considerat edificator, din acest punct devedere, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
2. Documente care demonstreaza neancadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006Completare si semnare Formular nr. 12B (formularul va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic).
Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art . 181, orice document considerat edificator, din acest punct devedere, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, mai putin pentru tertul sustinatorpunctele a), c1 ) si d).
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006Completare si semnare Formular F 2 (in limba romana sau traducere autorizata), care se va prezenta obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 691din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .
Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante sunt:
- Director EMC Rovinari ?Dr. ing. Antonie Daniel
- Director Strategie MinieraEMC Rovinari- ing. Marasescu Gheorghe.
- Director Economic EMC Rovinari ? ec. Ghimis Vasile
- Inginer sef mecanic? ing. Badescu Alin
- Sef serv. A.C.P.L.S.? ing. Oita Vasile
- Responsabil achizitie (serv. A.C.P.L.S)? ing. Leata Alina
- Responsabil contract( serv. Mecanic)- ing. Popescu Doru
- Compartiment legislatie? Cons. Jr. Ridichie Viorel
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.
4. Certificat de participare la proceduracu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Completare si semnare Formular 3- conform Ordinului ANRMAP 314 / 2010, publicat in MO, partea I nr. 701/20.10.2010 (in limba romana sau traducere autorizata ).
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.( formular F1)
5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Se vor prezenta urmatoarele documente edificatoare:
a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plataimpozitele si taxele la bugetulgeneral consolidat (copie lizibila certificata *conform cu originalul*, semnata si stampilata).b) Certificat(e) de atestare fiscalaprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (copie lizibila certificata *conform cu originalul*, semnata si stampilata).Certificatele mentionate la punctele a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Pentru persoane juridice romane :
1. Se va prezenta : Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic.
Certificatul constatator se va prezenta in original , copie legalizata sau copie lizibila cu semnatura si stampila operatorului economic , emis cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2.Se va verifica daca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, in caz contrar cerinta de calificare nu este indeplinita; in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
3. Pentruoperatorii economici inregistrati ca IMM-uri, se vor prezenta documente emise de :
a) Camera de munca , referitoare la numarul mediu scriptic anual de personal si documente care dovedesc nivelul cifrei de afaceri eliberate de Administratia financiara , sau
b) certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de IMM al ofertantului, sau
c) declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din OUG 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Obs.: ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ONRC in original/ copie legalizata ( daca initial nu a fost prezentat astfel).
Persoane juridice /fizice straine
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
Se va verifica daca persoana juridica este autorizata sa presteze serviciul care face obiectul contractului.
Societatea prestatoare trebuie sa fie autorizata ISCIR.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Formular B2 - Informatii privind cifra globala de afaceri in ultimi 3 ani .
Se va prezenta situatia financiara a ofertantului incheiata la 31.12.2011- bilant contabil, vizat si inregistrat conform reglementarilor in vigoare ale MEF.
Se vor accepta orice documente din partea operatorilor economici in vederea demonstrarii cerintei de calificare.
a)cerinta minima : cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani sa fie de min.33.300, 00 lei.Evaluarea cerintei :
Se va verifica daca prin documentele prezentate ofertantul a indeplinit cerintele solicitate.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formular B2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si/sau nivel(uri) minim (e) necesarepentru evaluarea respectarii cerintelor de capacitate tehnica.
Prezentare Formular 12 E lista a prestarilor de servicii in ultimii 3 (trei) ani, care sa confirme prestarea de servicii similare.Lista trebuie sa cuprinda cel putin un contract prestat si dus la bun sfarsit de catre ofertant in ultimii 3 ani, sau maxim3 (trei) contracte de natura similara a caror valoare cumulata sa fieminim de 16.650, 00 lei( investigatii / examinari cu caracter tehnic la instalatiile de ridicat sarcini in vederea autorizarii ISCIR si prelungirii duratei normale de functionare);Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente/ recomandariemise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, in conf. cu prevederile art. 188 alin. 2 litera a din OUG 34/2006.( formular B3).1.(a)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(b) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (a), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiazaprin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Recomandarea trebuie sa fie semnata de un reprezentant legal sau de imputernicitul acestuia din partea beneficiarului serviciului si sa contina obligatoriu urmatoarele informatii: numele beneficiarului, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si precizarea daca au fost prestate in conformitate cu cerintele achizitorului si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 12 E, formular B3.
Formularul 12 I?informatii privind personalul desemnat pentru prestarea serviciului.
Declaratie privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii. Cerinte minime de indeplinit : ? asigurarea cu personal muncitor pentruserviciul mentionat( sudor, hidraulician, electrician, lacatus) .
?asigurarea cu personal tehnic atestat ISCIR conform PT R1/2010 pentru serviciul mentionat.( Responsabil cu avizarea documentatiei tehnice-RADTE-IR)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus.
Modalitatea de indeplinire
2. Se va completa Formular 12 I.
3. - Ofertantii vor face dovada ca detin dotarea tehnica necesara prestarii serviciului- completare formular 12 H.
Prestatorul trebuie sa faca dovada ca poseda SDV- istica specializata pentru verificari finale ale instalatiei de ridicat, respectiv: aparat de verificare zgomot si trepidatii, dispozitive de echilibrare dinamica, ceas comparator, etaloane pentru verificarea sarcinii maxime, stand de probe pentru reglarea sistemelor hidraulice, dispozitive pentru control nedistructiv inclusiv U.S. si L.P, aparat realizare fotograme, aparat determinari durometrice, aparatura curatire mecanica si chimica, program calcul stabilitate utilizand urmatoarele valori(recomandate initial), cantar determinare greutate pe cele 2 punti. Se va face dovada cu dotare proprie sau inchiriere.
Modalitatea de indeplinire
3. Se va completa Formular 12 H.
4.Formular nr 12 G. Informatii privind subcontractantul/subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia / acestora, precum si acordulacestuia / acestora (Acordul de subcontractare ?anexa la formular).
Ofertantul va prezenta o declaratie conform formularului privind subcontractantul/subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia / acestora, precum si acordulacestuia / acestora (Acordul de subcontractare).
(1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitiepublica.(2)Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Modalitatea de indeplinire
4. se va completa Formular 12 G.
5. Formular F 1 -Informatii privind asocierea in vederea prestarii serviciului.In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici cu scopul de a depune candidatura sau ofertacomuna, acestia vor prezenta?Acordul de asociere?(formular F1).Acordul de asociere se va prezenta, in original sau copie, intr-o forma din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romanaNota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conditie necesara pentru incheierea contractului.
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitie la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului punctele 1-3, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei, celelalte cerinte putand fi indeplinite prin cumul.
Modalitatea de indeplinire
5. se va completa Formular F1.
1.Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001editia 2008 , sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
1. Se vor prezenta documente emise de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului procedurii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent. Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
2. Certificarea sistemului de management al mediuluiin conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 editia 2005 , sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
2. Se vor prezenta documente emise de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al mediului, in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 editia 2005, sau echivalent. Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2013 10:00
Locul: Sediul achizitorului: str.Energeticianului nr.25B , Localitatea: Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentele minime de calificare solicitate, trebuie prezentate in oferte, altfel oferta va fi respinsa (exceptie, situatia fiind art.11, alin. 4 din HG 925). Nu se admit completari cu documente dupa inceperea sedintei de deschidere.Ofertantul poate sa depuna o declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul sau legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).In conformitate cu art. 189 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Daca oferta este depusa de un grup deagenti economici asociati, pentru abeneficia deprevederile Legii 346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte cu prĂȘt egal, clasate pe primul loc, se va solicita reofertarea pana la departajare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac, conform, Art. 2562. - (1), a) 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie EMC Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului , nr. 25 B, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556, Fax: +40 0253372527
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2013 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer