Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificarea detectoarelor de tensiune de tip capacitiv cu semnalizare acustica si optica


Anunt de participare (utilitati) numarul 34144/27.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Bucuresti, sos.Stefan cel Mare 1A, sectir 1 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: Prica Ioana, Tel.021 2016310, Email: [email protected], Fax: 021 2016313
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Verificarea detectoarelor de tensiune de tip capacitiv cu semnalizare acustica si optica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Depozitul central, comuna Dobroiesti str. Zorilor nr. 69A, st.el. Fundeni.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificarea si repararea detectoarelor de tensiune de tip capacitiv cu semnalizare acustica si optica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74313100-7 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de verificat si reparat detectoare de tensiune de tip capacitiv cu semnalizare acustica si optica, maxim 82 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 80, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare :120 RON, Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul consolidat.Certificatul emis de Oficiul registrului comertului de pe langa tribunalele + anexa din care sa rezulte obiectul de activitate .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada ca in ultimii trei ani au indeplinit si finalizat cel putin un contract care a avut ca obiect executarea unui serviciu similar.Asigurarea cu personal de specialitate, Asigurarea cu dotarile corespunzatoare pt. a putea presta serviciul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar, caseria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2007 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2007 13:30
Locul: S.T.Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 1A, sector 1,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare , persoanele imputernicite din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti- sectiunea contengios administrativ si fiscal.
Adresa postala: sos. Oltenitei nr. 107 -111, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3323564, Email: [email protected], Fax: 021/3321240
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu nr. 38, sector 1;, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3323564, Fax: 021/3321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica SA -Sucursala de Transport Bucuresti- Consilier Juridic
Adresa postala: sos.Stefan Cel Mare 1A, sector 1 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011737, Romania, Tel.021/3172160, Email: [email protected], Fax: 021/3172300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2007 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer