Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - VERIFICAREA SI REPARATIA INSTALATIILOR DE LEGARE LA PAMINT SI INTERVENTIA SI REPARATIA INSTALATIILOR ELECTRICE LA CLADIRILE UMF


Anunt de participare numarul 22474/06.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Punct(e) de contact: Birou de Achizitii Publice, Tel.0264.430865, In atentia: Ildi Mak, Email: [email protected], Fax: 0264.430896, Adresa internet (URL): www.umfcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
VERIFICAREA SI REPARATIA INSTALATIILOR DE LEGARE LA PAMINT SI INTERVENTIA SIREPARATIA INSTALATIILOR ELECTRICE LA CLADIRILE UMF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CLADIRI UMF
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 12, 000 si 383, 760RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
VERIFICAREA SI REPARATIA INSTALATIILOR DE LEGARE LA PAMINT SI INTERVENTIA SIREPARATIA INSTALATIILOR ELECTRICE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50711000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
VERIFICAREA SI REPARATIA INSTALATIILOR DE LEGARE LA PAMINT SI INTERVENTIA SIREPARATIA INSTALATIILOR ELECTRICE
Valoarea estimata fara TVA: intre 12, 000 si 383, 760RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
NU SE SOLICITA GARANTII
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET, SURSE PROPRII, VENITURI CAMINE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea : completare Formular 12A
Declaratie privind neincadrarea in art. 181: completare Formular 12 B
Copie dupa Certificat de inregistrare de la Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri : completare FormularB2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani : completareFormular B7Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii : completareFormular B5Alte autorizari specifice domeniilor de activitate conf. fisei de date
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
029
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2007 09:00
Locul: str. Emil Isac nr.13, Sala Senatului
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate din partea operatorilor economici si din partea autoritatii contractate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Piata STEFAN CEL MARE nr. 1, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264.593.865, Email: [email protected], Fax: 0264.593.866
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor(CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleas nr. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se depun la CNSC in termen 10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UMF CLUJ-OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str.Emil Isac nr.13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Tel.26430896, Fax: 26430896
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2007 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer