Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatiile de ridicat


Anunt de participare (utilitati) numarul 147435/23.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Medias-Serviciul Contracte, Tel. +40 269201241, In atentia: Silvia Vasiu, Email: [email protected], Fax: +40 269201452, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatiile de ridicat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Mai multe locatii din jud. Mures si Sibiu
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatiile de ridicataflate in cadrul SNGN ROMGAZ SA ?Sucursala Medias care au durata de viata depasita pentru stabilirea unei noi durate de viata, conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R1-2010 colectia ISCIR.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexei 1 la caietul de sarcini:
-pod rulant manual-15 buc;
-pod rulant electric-3 buc;
-macara portal-1 buc;
-monogrinda manual-1 buc;
-monogrinda electrica-2 buc;
-stivuitor-1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 65, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :1300 leiPerioada de valab: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Gar. de part. se exprima in lei sau in valuta, echivalenta pt. gar. de part.depusa in valuta se face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.Gar. de part. se va prezenta in original la deschiderea ofertelor si se constituie conform art. 86, alin. 1 din H.G. 925/2006.In cazul in care garantia de participare se constituie prin virament bancar, aceasta se depunein contul RO82RNCB0231015466340001 deschis la BCR Medias.Aut. contractanta are dreptul de a vira gar. pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie gar. de buna executie in per. de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in per. de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executieva fi de 7% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie conform art. 90 alin.(1) si (2) HG925/2006 actualizata, dupa cum urmeaza : a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2)?(4) HG 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.b) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, conform HG1045/2011.Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr.1 din Cap.III Modele de Formulare.
Cerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr.2 din Cap.III Modele de Formulare.
Cerinta nr.3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010.
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr.3 din Cap.III Modele de Formulare.
Cerinta nr.4
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006.
Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicate in procedura de achizitie: 1.Virgil Marius Metea? Director general SNGN Romgaz SA, 2.Lucian Birsan ? Director Departament Tehnic Achizitii, 3. Costel Totan - director SNGN Romgaz SA Sucursala Medias, 4. Teodora Magdalena Achmet ? Director Economic, 5. Mihai Man - presedinte comisie evaluare, 5. Dorian Bacila ? membru, 6. Adrian Ivan ? membru, 7. Iuliu Zedler ?membru, 8. Ioan Moise ? membru, 9. Florin Deac ? membru, 10. Silvia Vasiu-membru.Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr.4 din Cap.III Modele de Formulare. Cerinta nr.1
Persoane juridice/fizice romane
Ofertantul trebuie sa prezinte:
a)Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ).Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.R.C. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuiesa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor, sau
b)Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului (copie , ,conf cu originalul??).
Ofertantul clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata, in cazul in care a prezentat acest document in copie conform cu originalul.
Cerinta nr.2
Persoane juridice /fizice straine
Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Cerinta nr.3
Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Bilantul contabil. Se va prezenta bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea bilantului contabil
Cerinta nr.2
Cifra de afaceri.
Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 100.000 lei. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind cifra de afaceri poatefi indeplinita prin cumulul cifrelor de afaceri a celor ce formeaza asocierea.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr.5. din Cap.III Modele de formulare.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Experienta similara.
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract a carui valoare a fost de mimin 55.000 lei, insotita de certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr.6. din Cap.III Modele de formulare.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta 2
Informatii referitoare la pregatirea profesionala a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului de servicii.Ofertantul va face dovada caare personal tehnic specializat, nominalizat RADTE (responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de verificari in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic) conform prescriptiei tehnice PT CR4-2009. Se vor prezenta autorizatiile eliberate de ISCIR.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr.10 din Cap.III Modele de formulare.
Cerinta nr.3
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Se va prezentaFormularul nr.7 din Cap.III Modele de Formulare, astfel:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.d) declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006.
Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr.7 din Cap.III Modele de formulare.
Cerinta nr.1Ofertantul va prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care sa confirme implementarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001/2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala electronica vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor declarati admisi invitatia de participare la etapa finala electronica, in care se va prezenta data de desfasurare a rundei. Etapa finala electronica se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si ofertantii pot vedea numarul de participanti la licitatie. In cazul in care, dupa incheierea rundei de reofertare electronica, se constata ca sunt clasati pe primul loc, doi sau mai multi ofertanti ce au oferit acelasi pret, acestia vor inainta o noua oferta financiara in plic inchis, scrisa cu o noua valoare, intr-un termen de doua zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 11:00
Locul: Medias, str.Garii nr.5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, dupa incheierea rundei de reofertare electronica, se constata ca sunt clasati pe primul loc, doi sau mai multi ofertanti ce au oferit acelasi pret, acestia vor inainta o noua oferta financiara in plic inchis, scrisa cu o noua valoare, intr-un termen de doua zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.Ofertantul clasat pe primul loc in urma licitatiei electronice are obligatia de a transmite autoritatii contractante in termen de 48 ore de la finalizarea acesteia, formularul de oferta continand ultimul pret licitat.Modelul de contract se va depune odata cu oferasi va fi vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului.In situatia in care ofertantul nu este de acord cu clauzele contractuale prevazute in proiectul de contract, acesta va include in oferta si propunerile de modificare sau adaugare a unor clauze, insotite de justificari si prevederi ale legislatiei in vigoare (ca baza legala). La formularea obiectiunilor, ofertantul va avea in vedere prevederile art. 36, alin.2, din HG 925/2006.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: +40 269201452. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Sucursala Medias_Birou Juridic
Adresa postala: Str. Garii, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551010, Romania, Tel. +40 269201290, Email: [email protected], Fax: +40 269201452, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer