Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificari metrologice/etalonari ale mijloacelor de masurare in domeniul mase din dotarea SE Bucuresti


Anunt de participare (utilitati) numarul 75884/17.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel.0214079973, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213166574, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC ELECTROCENTRALE SA SUCURSALA ELECTROCENTRALE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 4, camera 420, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel.0212751280, In atentia: ing.Mihaela Radulescu, Email: [email protected], Fax: 0212751472
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC ELECTROCENTRALE SA SUCURSALA ELECTROCENTRALE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 4, camera 420, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel.0212751280, In atentia: ing.Mihaela Radulescu, Email: [email protected], Fax: 0212751472
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC ELECTROCENTRALE SA SUCURSALA ELECTROCENTRALE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, parter, camera 004, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: Registratura SEB
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Verificari metrologice/etalonari ale mijloacelor de masurare in domeniul mase din dotarea SE Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Centralele SE Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificari metrologice/etalonari ale mijloacelor de masurare in domeniul mase din dotarea SE Bucuresti - detalii in caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71900000-7 - Servicii de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Verificari metrologice/etalonari ale mijloacelor de masurare in domeniul mase din dotarea SE Bucuresti - detalii in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 16, 711RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere - Se solicita legalizarea asocierii pentru grupul de operatori numai daca oferta comuna este declarata castigatoare; Subcontractare - conform art.45 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OG 34/2006 si anume declaratie de eligibilitate conform formular 3 din documentatia de atribuire - sectiunea Formulare si/sau cazier judiciar/certificat echivalent si declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 conform formular 4 din documentatia de atribuire - sectiunea Formulare.Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului.Autorizatie de functionare/altele echivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 5 privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani insotit de documente semnate de beneficiar care sa ateste realizarea calitativa a serviciilor.Declaratie cu informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul pentru asigurarea calitatii.Declaratie cu informatii referitoare la studiile si pregatirea profesionala a personalului. Se vor prezenta autorizatii de verificator metrolog in domeniul mase eliberate de BRML.Formularul 6, privind subcontractantii.Certificarea sistemului calitatii sau doc.echiv.Autorizatie eliberata de BRML pentru efectuarea de verificari metrologice - detalii in fisa de date
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.05.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2009 10:00
Locul: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 315
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 305, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel.0212751386, Fax: 0212751405
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2009 07:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer