Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vopsele pentru marcat arbori - DS Bacau


Anunt de participare numarul 143607/14.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str Petricani, nr 9A, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: str Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
www.e-licitatie.ro
Adresa postala: seap, Localitatea: seap, Cod postal: seap, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
www.e-licitatie.ro
Adresa postala: seap, Localitatea: seap, Cod postal: seap, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Vopsele pentru marcat arbori - DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia centrala a DS Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie vopsele pentru marcat arbori destinati recoltarii, semne de limita si hotar conform specificatiilor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44812200-7 - Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
achizitie vopsele, diferite culori, pentru marcat arbori destinati recoltarii, semne de limita si hotar conform specificatiilor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 40, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare este de 817 lei per total loturi, din care: ? pentru lotul1 =460 lei;? pentru lotul2 =357 lei;b) Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.c) Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar-scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea AC original (aceasta trebuie adusa/expediata la sediul DS Bacau pana la deschiderii ofertelor )-plata in numerar la caseria DS BC, chitanta datata pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor-ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO20 BRDE 040SV 1840 1150 400, deschis la BRD S.A. Bacau) Pe ordinul de plata se va face mentiunea: ?Garantie de participare ?licitatie vopsele pentru marcat arbori ? lot nr. .....?.-fila cec confirmata de banca emitenta pana la deschiderii ofertelord) Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor) si va fi prezentata la sediu, in cazul scrisorii de garantie , pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea urmatoarelor formulare: - " Declaratie de eligibilitate ", " Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare" , " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 din OUG34/2006 (persoanele din cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea , derularea si finalizarea actualei proceduri sunt: Ghelasa Viorel-director, Manaila Gheorghe-diector tehnic, Tabacaru Ion-diector economic, Ionel Dumitru- sef Birou fond forestier, Geana Silviu -sef Birou Paza, Octavian Mirea -resp fond forestier, Melania Rusu-sef Birou Contabilitate, Neculai Popa-sef Birou Investitii, Animaria Caliap- resp achizitii) . Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit a), c1)si d) din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul si " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator. Daca este cazul, declaratia privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG 34/2006 se prezenta de catre subcontractant
- Se va prezenta " Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta " conform prevederilor Ordinului 314/2010.;
- Prezentarea certificatului de atestare fiscala eliberat de ANAF privind indeplinirea obligatiilor de plata , care sa ateste lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. La deschiderea ofertelor se vor anexa documente justificative pentru aceste inlesniri. Certificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b. codul unic de inregistrare;c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d. structura actionariatului;e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f. domeniul de activitate principal;g. domeniile de activitate secundare;h. situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).Informatiile cuprinse in Certificatul constatator sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.
Alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.
Inainte de transmiterea rezultatului privind rezultatul procedurii , ofertantului de primul loc i se va solicita prezentarea Certificatului Constatator in original sau copie legalizata in situatia in care a prezentat documentul in forma copie cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea formularului " Informatii generale". In acest formular se vor inscrie toate datele de identificare si contact ale operatorului economic: denumirea acestuia, codul fiscal, adresa sediului central, telefon, fax, e-mail, certificatul de inmatriculare, contul Iban, obiectul de activitate, birourile filialelor/sucursalelor locale, principala piata a afacerilor; si cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010). Demonstrarea cifrei de afaceri se va realiza prin prezentarea unor extrase de bilant.In cazul, in care, oferta este depusa prin asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si prezentarea formularului " Informatii generale". In acest formular se vor inscrie toate datele de identificare si contact ale operatorului economic: denumirea acestuia, codul fiscal, adresa sediului central, telefon, fax, e-mail, certificatul de inmatriculare, contul Iban, obiectul de activitate, birourile filialelor/sucursalelor locale, principala piata a afacerilor; si cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010). Demonstrarea cifrei de afaceri se va realiza prin prezentarea unor extrase de bilant.In cazul, in care, oferta este depusa prin asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa siprezenta formularul ?Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani?.Completarea formularului "Experienta similara". Prezentarea unui document/contract/ proces verbal de receptie prin care sa se confirme livrarea de produse similare a caror valoare sa fie de cel putin:
- 23000 lei pt lotul1;
- 17000 lei pt lotul 2 ;
Alaturi de oferta se vor prezenta mostre pentru fiecare produs din caietul de sarcini.
Se va completa si prezenta formularul "detalii despre provenienta produselor oferite"
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa siprezenta formularul ?Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani?. Completarea formularului "Experienta similara".Prezentarea unui document/contract/ proces verbal de receptie prin care sa se confirme livrarea de produse similare a caror valoare sa fie de cel putin: - 23000 lei pt lotul1;
- 17000 lei pt lotul 2 ;Alaturi de oferta se vor prezenta mostre pentru fiecare produs din caietul de sarcini.Se va completa si prezenta formularul "detalii despre provenienta produselor oferite"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4087/04.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
surse proprii.Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email/posta.In situatia, in care doi sau mai multi operatori econnomiciale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori economici depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP, in sectiunea Clarificari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele pentru exercitarea cailor de atac sunt conform celor prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer