Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vopseluri de ulei si de apa


Anunt de participare numarul 122397/27.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala:  Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011964, Romania, Punct(e) de contact:  Camelia Trandafir, Tel. 0212080414, Email:  [email protected], Fax:  0212080403, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Adresa postala:  str. Fabrica de Glucoza nr. 3A, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020068, Romania, Tel. 0214091231, In atentia:  Departament achizitii desfacere transport Serviciul Achizitii, Fax:  02144091209
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Adresa postala:  str. Fabrica de Glucoza nr. 3A, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020068, Romania, Tel. 0214091231, In atentia:  epartament achizitii desfacere transport Serviciul Achizitii, Fax:  02144091209
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Adresa postala:  str. Fabrica de Glucoza nr. 3A, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020068, Romania, Tel. 0214091231, In atentia:  epartament achizitii desfacere transport Serviciul Achizitii, Fax:  02144091209
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Vopseluri de ulei si de apa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 602, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de vopsele de ulei si de apa, pe loturi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44812200-7 - Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2 loturi: lot 1 - achizitie de vopsele durabile cu apa pt. zugraveli interioare si exterioare si amorsa pt. vopsele lavabile, valoare estimata lot 1 = 388.364 lei.
lot 2 - achizitie de email alchidic lucios pt. lemn, metale si diluant compatibil cu email alchidic, valoare estimata lot 2 = 213.636 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 602, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare lot 1 - 7.580 lei, lot 2 - 4.150 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, Certificat de inregistrare la Registrul Comertului, Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul general consolidat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2009 si 30.06.2010, Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele livrari din ultimii 3 ani, fisa de experienta similara, recomandare, Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, Declaratie privind dotarile cu echipamente tehnice, utilaje de care dispune operatorul economic, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda, se va reoferta pretul total al ofertei, durata runda 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.07.2011 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.07.2011 11:00
Locul: Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Unirii nr. 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600, Fax:  0214083700, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi inaintate in termen de 10 zile dupa data luarii la cunostinta a unui act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. A.P.P.S.
Adresa postala:  str. Moliere nr. 6-8 Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011964, Romania, Tel. 0212080414, Email:  [email protected], Fax:  2080414
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2011 16:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer