Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - WATMAN ? SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT INTEGRAT AL APEI - FAZA I


Anunt de participare numarul 147087/08.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Dumitrescu, Tel. +40 3163704, In atentia: Gheorghe Tuluc, Email: [email protected], Fax: +40 3163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
WATMAN ? SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT INTEGRAT AL APEI - FAZA I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pe teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezenta documentatie de atribuire se refera la achizi?ia unui Contract la cheie de furnizare, servicii ?i lucrari pen-tru proiectul "Watman ? SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR ? Etapa I ".
?WATMAN ? Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor -Etapa I? este un proiect care are drept scop stabilirea unei baze de infrastructuri adecvate la nivel national pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor. Lucrarile de infrastructura propuse, piese de echipamente si dotari, vor fi instalate in puncte distincte pe intreg teritoriul romanesc, in toate cele 11 Bazine Hidrologice: Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, Siret, Prut-Barlad si Dobrogea-Litoral.
Obiecte suplimentare: 35121700-5 Sisteme de alarma; 38424000-3 Echipament de masurare si de control; 45220000-5 Lucrari de inginerie si de constructii; 45351000-2 - Lucrari de instalare de inginerie mecanica (Rev.2); 45255400-3 Lucrari de montaj; 38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent)
48820000-2 Servere; 38300000-8 Instrumente de masurare; 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48810000-9 - Sisteme de informare (Rev.2)
35125100-7-Senzori (Rev.2)
45216125-6-Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii de urgenta (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ComponentaFurnizare produse si prestari servicii pentru investitia de baza - echipamente si utilaje in valoare de 187667596 lei
Componenta Proiectare tehnica aferente pregatirii de proiecte / studii de teren / proiectare si inginerie in valoare de 16170247 leiComponenta Executie lucrari aferente investitiei de baza - cladiri si constructii in valoare de 66077149
Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de 2, 246% de cheltuieli diverse si neprevazute, reprezentand suma de 6202379 Lei
Valoarea estimata fara TVA: 276, 117, 371RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 2.699.149LeiPentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat euro (Eur) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data limita stabilita pentru depunerea ofertelorIn cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1din O.U.G. nr. 34/2006:14.039, 14 leic) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. Virament bancar sau Instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau2. Ordin de plata in contul Autoritatii Contractante RO56TREZ7005005XXX000223, deschis la Trezoreria Municipiului Bucusti, beneficiar Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, CIF 16335444 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 12 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si totodata se va transmite in S.E.A.P., in format electronic, semnata cu semnatura electronica. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata ?i legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS Mediu 2007-2013 ? Axa prioritara 5 - Implementarea Infrastructurii Adecvate pentru Prevenirea Riscurilor Naturale in Zonele cu Cele Mai Inalte Riscuri
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic ?i pentru administrator(i);
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 3- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 -Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum sunt: Ministru - Rovana PLUMB, Secretar General - Marius NICA, Secretar General Adjunct ? Dragos Ionut BANESCU, Director General- Speran?a Georgeta MUNTEANU, Director General ? Loredana HRISTODORESCU, Director General ? Carmen Florentina ?INTA, Director General Adjunct - Gheorghe TULUC, ?ef serviciu ? Sebastian TANASE, ?ef serviciu ? Marian DUMITRA?CU, Consilier superior - Drago? VLAD, Director ? Mihai NI?A, Director ? Ionel Sorin RINDA?U BEURANNota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor aferente penultimei luni dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Oertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
- atestate A.N.R.E. de tip B pentru proiectare, executie si reparatii retele electrice de 0, 4÷20kV, statii de conexiuni de medie tensiune, proiectare, executie si reparatii instalatii electrice de curenti slabi (circuite secundare, automatizari, informatizare, semnalizari, cablu fibra optica (aferente retelelor electrice de 0, 4÷20kV); proiectare, executie si reparatii instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industrial, valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se va prezenta de catre fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.- licenta IGPR pentru proiectare, producere, instalare si intretinere sisteme de alarma impotriva efractiei. Se va prezenta de catre fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2 - Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta va avea acces la (va dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare), pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primei luni de executie a contractului, care va fi destinata indeplinirii viitorului contract in suma de 22.492.916, 02 lei, pentru o perioada de 30 zile de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Cerinta nr. 1 - B. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de269.914.992 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: - Dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintelor stabilite, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economicsi, dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).Formularul nr. 5Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei, Se vor prezenta: - Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1: Experienta similara
I. Ofertantul trebuie sa faca dovada unei experiente similare prin prezentarea unuia sau mai multor contracte derulate in ultimii 3 ani
constand in cel putin urmatoarele tipuri de activitati/componente: 1. Sistem de masurare a parametrilor calitativi ai apei care sa fie compus din cel pu?in 12 statii automatizate de masura, la nivelul fiecarei statii regasindu-se urmatoarele: a.) Amenajarea amplasamentelor pentru statii (platforme betonate, imprejmuiri, etc)b.) Cabina adapost echipamente, montata pe platforma betonata
c.) Senzori pentru masurare (minim pentru urmatorii parametri: temperatura, PH, conductivitate, oxigen dizolvat)
d.) Sistem transmisie date catre dispeceratul central
e.) Instalatie electrica
2. Furnizare si instalare de software GISsi echipamente hardware (servere)
3. Furnizare echipamente pentru monitorizare situatii de urgenta, cum ar fi: echipamente statii hidrometrice, Aplicatie software pentru senzorii de monitorizare ai barajului , aparate de masura si control, echipamente de culegere, prelucrare si transmisie date.
4. Furnizare centru de comanda si control si echipamente de comunicatii aferente, compus din cel putin urmatoarele:
a.) Dispecerat de comunicatii bazat pe o tehnologie VoIP
b.) Centrala telefonica
c.) Gateway GSM
d.) Sistem de videoconferinta
e.) Sistemul de Securitate Fizica (Monitorizare Video, Control Acces, alarmare)
5. Implementare sistem integrat de management situatii de urgenta care sa fi continut cel putin: a.) Sistem de suport decizieb.) Subsistem de alertare prin SMS, e-mail.
c.) Subsistem Web GIS si Desktop GIS
d.) Subsistem pentru managementul stocurilor de materiale si logistica de interventieModul platforma de comunicatii integrateII.Se va prezenta lista principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada unei experiente similare in ultimii 5 ani, prin prezentarea unui contract de lucrari de constructii hale de depozitare/cladiri de minim 500mp.
2. Cerinta nr. 2: Utilaje
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice pentru indeplinirea contractului:
-camion basculant cu capacitatea de 3 tone (1buc.)
-compresor de aer (3, 5 mc), orice tip de actionare(1buc.)
-pompa de beton mobila (1buc.)
-masina de sudare (1buc.)
- echipamentele de taiere cu flacaraoxiacetilenica (1buc.)
- motopompa (1buc.)
- macara de 18 tone, raza de actiune 3?18 m, unghi de rotatie 360°, inaltimea maxima de ridicare 25 m, montata pe camion, (1buc.)
- excavator 360o, pe senile sau pe roti ? capacitatea cupei de pana la 0, 75 mc, raza maxima 7, 5 m, adancimea maxima de excavare 4, 2 m, inaltimea de descarcare 5, 5 m(1buc.)
-betoniera (1buc.)
- autotrailor 60 t, cu cap tractor si remorca cu masa maxima autorizata 65 t (1buc.)
- echipament mobil pentru foraj de minim 30m care sa permita forare mai precis de cel putin 3/1000 (4 buc)
- autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti la sediul autoritatii contractante/locatiile indicate in vederea realizarii obiectivelor contractului (cate un autovehicul/fiecare patru experti cheie din cadrul echipei de proiect);
- platforme SW pentru realizarea proiectului, continand cel putin in: instrumente de dezvoltare integrate de programe si aplicatii precum Visual Studio, Eclipse sau echivalent.; instrumente de urmarire a sarcinilor de lucru precum Atlassian JIRA, Bugzilla sau echivalent.; instrumente de control al surselor programelor dezvoltate precum SVN, Team Foundation Server sau echivalent;instrumente pentru automatizarea release-urilor intermediare de dezvoltare si integrare continua precum Apache Continuum, CruiseControl sau echivalent
- calculatoare PC tip laptop pt. fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou (cate un laptop/expert);
- platforme HW pentru utilizarea de catre expertii (inclusiv ca statii de lucru) care vor desfasasura activitati de analiza, dezvoltare, proiectare, testare, implementare, etc. cu performante tehnice necesare pentru rularea instrumentelor/aplicatiilor aferente platform. SW mai sus mentionate.
3. Cerinta nr. 3: Personal
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca de personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (echipa de proiect): Echipa de proiectare si executie CIR-uri
1. Coordonator executie ? Coordonator de echipa(1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
Cunostinte in domeniul managementului de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Lider de echipa / Lider de echipa adjunct / Coordonator / Manager de proiect
2. Asistent Coordonator executie(1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
Minim 5 ani de experienta profesionala generala
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Asistent Lider de echipa / Coordonator adjunct / Manager de proiect asistent sau echivalent
3. Arhitect (1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul arhitectura
Minim 5 ani de experienta profesionala generala
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de arhitect
4. Sef santier / Inginer Punct de lucru (1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in inginerie civila
Minim 5 ani de experienta profesionala generala
Experienta in cel putin 1 proiect similar in care a detinut functia de inginer5. Controlor de calitate (1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in inginerie civila
Specializare in domeniul asigurarii calitatii
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de inginer de asigurare a calitatii
6. Inspector / Responsabil Securitatea si sanatatea muncii (1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
Specializare in domeniul Securitatii si sanatatii muncii
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Responsabil / Inspector in domeniul Securitatii si sanatatii muncii
7. Expert de mediu(1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
Cunostinte in domeniul sistemelor protectiei mediului
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Expert de mediu
8. Responsabil Tehnic cu Executia (1 pers.)
Atestat de MDRAP in domeniile: I - constructii civile si industriale, IX ? constructii edilitare si de gospodarie comunala., conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, art.14, art.23 si cu Ordinul nr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii?, cu modificarile si completarile ulterioare.
Echipa montare si instalare statii automatizate1. Coordonator echipa (1 pers.)
Studii superioare absolvite cu diploma de licentaCunostinte in domeniul managementului de proiect, respectiv a cunostintelor privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
Experienta in cel putin in cadrul a cel putin unui proiect care a avut ca obiect implementarea unui sistem de masurare a parametrilor calitativi ai apei prin instalarea de statii de masura
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Lider de echipa / Lider de echipa adjunct / Coordonator / Manager de proiect2. Inginer de sistem (1 pers.)
Atestat / certificat ARTS sau echivalent, in conformitate cu Legea nr. 33/2003 si Legea 40/2010 pentru lucrari sisteme de securitate3. Inginer instalatii electrice(1 pers.)
Atestat ANRE II B conform Ordin 90/2007 al ANRE4. Responsabil Tehnic cu Executia (1 pers.)
Certificat de atestare ?Responsabil Tehnic cu Executia? pentru lucrari de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale emis in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.95/1999 privindcalitatea lucrarilor de montaj dotari tehnologice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002, respectiv ale Ordinului MECMA nr. 364/2010
5. Inginer hidrotehnician
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul hidrotehnic
Cunostinte privind exploatarea sistemelor hidrotehnice
Experienta privind urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice si/sau exploatarea amenajarilor hidrotehnice
6. Expert echipamente si sisteme de monitorizare/situatii de urgenta
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
Cunostinte dobandite in urma participarii la un curs, cu privire la procedurile operationale pentru prelucrarea informatiilor in cadrul sistemelor de avertizare si raportare
Experienta in realizarea unui sistem de monitorizare comportament baraj (senzori, data logger, platforma comunicatie, server achizitie/prelucrare/afisare UCC)
Echipa implementare sistem informatic
1. Manager de proiectStudii superioare absolvite cu diploma de licentaCunostinte in domeniul managementului de proiect, respectiv a cunostintelor privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control indiferent de pozitia detinuta
Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Lider de echipa / Lider de echipa adjunct / Coordonator / Manager de proiect
2. AnalistStudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica
Cunostinte privind analiza de business in contextul sistemelor informatice, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
Cunostinte privind limbajele standardizate de modelare a proceselor/fluxurilor de lucru in contextul sistemelor infomatice, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control, in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
3. Arhitect solutie softwareStudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica
Cunostinte privind proiectareaarhitecturilor complexe, de tip enterprise, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
Cunostinte privind proiectarea si implementarea arhitecturilor orientate pe servicii (Service Oriented Architecture ? SOA sau echivalent ), dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control, in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
4. Expert aplicatii GISStudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica
Cunostinte privind modul de gestionare a datelor/aplicatiilor GIS, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Cunostinte privind utilizarea tehnologiilor/fluxurilor de lucru/analizelor GIS, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control, in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
5. Expert Instalare si configurare software de bazaStudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica
Cunostinte privind tehnologiile de virtualizare, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Cunostinte privind sistemele de operare, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control, in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
6. Expert infrastructura HW (hardware) ITStudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica
Cunostinte referitoare la principiile tehnice de planificare, proiectare, instalare si mententanta a echipamentelor HW de tip server, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Cunostinte referitoare la principiile tehnice de planificare, proiectare, instalare si mententanta a echipamentelor de stocare, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control, in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
7. Expert testare functionalitati sistem ITStudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica
Cunostinte privind automatizarea fluxurilor de testare de baza in vederea implementarii proceselor repetitive de testare si mententanta a sistemelor informatice, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Cunostinte privind stabilirea activitatilor optime de testare pe baza efectuarii anlizei de risc a sistemelor informatice si realizarea testelor in functie de metodologia specifica de dezvoltare a software-ului suspus respectivelor teste, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control, in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
8. Expert instruire utilizatori sistem IT si aplicatii GISStudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica
Cuno?tin?e privind utilizarea aplicatiilor GIS, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Cunostinte in vederea aplicarii tehnicilor de instruire cu privire la tehnologiile software/platformele/sistemele informatice, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control, in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
Experti non-cheie:
3 ingineri ingineri / subingineri / tehnicieni specialisti in domeniul automatizari;
3 ingineri / subingineri / tehnicieni specialisti in domeniul Electric / Electrotehnic /3 ingineri / subingineri specialisti in domeniul Constructii civile, industriale si agricole;3 ingineri / subingineri / tehnicieni specialisti in domeniul Instalatii pentru constructii;3 ingineri / subingineri / tehnicieni specialisti in domeniul Lucrari hidrotehnice / edilitare;3 ingineri / subingineri / tehnicieni specialisti in lucrul cu programe de calcul devize;3 ingineri / subingineri / tehnicieni specialisti in domeniul geotehnic
3 Verificatori de proiecte, atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (fostul MLPAT, MLPTL, MTCT, etc) in domeniul constructiilor hidrotehnice A7, B5, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare (3 pers.)
3 Experti IT cu experienta in cadrul unui proiect de implementare a unui sistem de monitorizare a situatiilor de urgenta care sa fi inclusfurnizare de aplicatii software de monitorizare , software gis, echipamente de monitorizare, centru de comanda si control.
Muncitori:
10 Betonisti10 Lacatusi-mecanici10 Sudori autorizati
10 Instalatori
Cerinta nr. 4 : Informatii privindsubcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica ?i/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformit.cu partea/partile din contract pe care ace?tia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.Acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii:
- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a ctr., la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asoc. in parte.
Cerinta nr. 3
Informatii privind sistemul de management al securitatii informatiilor in conformitate cu standardul de referinta ISO 27001 sau echivalent.
Cerinta nr. 2
Informatii privind sistemul de management de mediu in conformitate cu standardul de referinta ISO 14001 sau echivalent.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: - Formularul nr. 6 -declaratie privind lista principalelor livrari de produse/prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani- Formularul nr. 6A- declaratie privind lista principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani- Anexa la formularul nr. 6 si 6A- Fisa de experienta similaraSe vor prezenta certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contract.sau un beneficiar privat) prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind experienta similara care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 188 alin.1 lit.a), alin.2 lit.a), alin.3 lit.a) din OUG nr.34/2006 (beneficiarul contractului;tipul contractului; perioada de prestare;valoarea prestatiilor).Pentru indeplinirea cerintei nr. I cumulate privind nivelul minim al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui contract similar din punctul de vedere al naturiisi complexitatii contractului care urmeaza sa fie atribuit, derulatin ultimii 3 ani, (care sa aiba ca obiect realizarea ?i implementarea unui sistem de management al situa?iilor de urgen?a si care sa contina toate componentele principale care fac obiectul prezentei achizitii);
- fie prezentarea unui numar de 5 contracte distincte respectiv cate unul pentru fiecare componenta/element principal cu mentiunea ca fiecare contract in parte trebuie sa acopere prin obiectul sau produsele/serviciile similare aferente componentelor/elementelor principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit in cadrul cerintei cu privire la experienta similara)- sau orice alta combinatie a obiectelor contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare in limita numarului maxim de 5 contracte acceptate cu precizarea ca, contractele prezentate trebuie sa acopere prin obiectul lor toate componentele/elementele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit mai sus.- Formularul nr.7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiSe vor prezenta: Documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinrea corespunzatoare a contractului, respectiv prin care se dovedeste posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare.Nota: In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte informatiile aferente dotarilor de care va dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului .Nota: Cantitatile precizate in cadrul documentatiei de atribuire sunt minimale, ofertantul suplimentand dupa caz lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinire: Se vor prezenta: - Formularul nr. 8- Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi (Anexa la formularul nr. 8), semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;
- Formularul nr 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se solicita: Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarciniNota: Pentru responsabilul tehnic cu executia se vor prezenta urmatoarele documente justificative: Declaratie de disponibilitate ;Atestat emis de MDRAP si legitimatie valabila la data limita a depunerii ofertelor prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta: - Formularul nr. 8- Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi (Anexa la formularul nr. 8), semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;
- Formularul nr 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se solicita: Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarciniNota: Pentru expertii 2, 3 si 4 se vor prezenta urmatoarele documente justificative: Declaratie de disponibilitate ;Atestat emis de ARTS valabil la data limita a depunerii ofertelor prezentat in copie cu mentiunea conform cu originalul, pentru expertul nr. 2 Inginer de sistemAtestat emis de ANRE II B valabil la data limita a depunerii ofertelor prezentat in copie cu mentiunea conform cu originalul, pentru expertul nr. 3 Inginer instalatii electriceCertificat de atestare ?Responsabil Tehnic cu Executia?, valabil la data limita a depunerii ofertelor prezentat in copie cu mentiunea conform cu originalul pentru expertul nr. 4 Responsabil Tehnic cu ExecutiaOfertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta: - Formularul nr. 8- Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi (Anexa la formularul nr. 8), semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;
- Formularul nr 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se solicita: Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarciniModalitatea de indeplinire: Se vor prezenta: - Formularul nr. 8- Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi (Anexa la formularul nr. 8), semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;
- Formularul nr 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se solicita: Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarciniModalitatea de indeplinire: Se vor prezenta: - Formularul nr. 8- Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului impreuna cu CV-urile expertilor propusi (Anexa la formularul nr. 8), semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;
- Formularul nr 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se solicita: Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarciniNota: Pentru verificatorii de proiecte se vor prezenta urmatoarele documente justificative: Declaratie de disponibilitate ;Atestat emis de MDRAP si legitimatie valabila la data limita a depunerii ofertelor prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte documente echivalente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare.Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/ asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).Certificatul privind sistemul de management pentru securitatea informatiei din seria ISO 27001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.Modalitatea de indeplinireCertificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.Modalitatea de indeplinireCertificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de implementare (D)
10%
10
Descriere:
3.
Perioada de garantie ofertata (G)
10%
10
Descriere:
4.
Timp mediu de remediere incidente (T)
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-elementele ofertei care vor face obiectul procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei-numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)-procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 01%
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR: Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu 2007-2013) ? Axa prioritara 5 - Implementarea Infrastructurii Adecvate pentru Prevenirea Riscurilor Naturale in Zonele cu Cele Mai Inalte Riscuri
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: - In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli. Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.Obiecte suplimentare: 35121700-5 Sisteme de alarma38424000-3 Echipament de masurare si de control45220000-5 Lucrari de inginerie si de constructii45351000-2 - Lucrari de instalare de inginerie mecanica (Rev.2)38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent)48820000-2 Servere
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in calitate de autoritate contractanta pentru Administra?ia Na?ionala ?Apele Romane?
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer