Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Zona de inundare dirijata pe raul Barlad, amonte de localitatea Ghidigeni, judetul Galati


Anunt de participare numarul 90604/10.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Vlad Lacramioara, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Zona de inundare dirijata pe raul Barlad, amonte de localitatea Ghidigeni, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare - elaborare faza SF "Zona de inundare dirijata pe raul Barlad, amonte de localitatea Ghidigeni, judetul Galati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul constructii hidrotehnice
Valoarea estimata fara TVA: 42, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
700 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Durata contractului: de la semnarea contractului pana la contractarea PT-ului
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 taxe si impozite, Certificat de inregistrare Certificat constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la data de 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008 Informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima impusa pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani este de: 80.000 RON (fara TVA)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, cel putin a 3 (trei) recomandari proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice.O declaratie care sa contina informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din dotare, Informatii privind personalul/organismul tehnic de specialitate etc Certificat de atestare eliberat de Ministerul Mediului conform Ordinului nr.1671/2007 pentru domeniul: a) intocmirea studiilor hidrologice; b) intocmirea studiilor hidrogeologice; c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor si d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor. Certificatul solicitat trebuie prezentat de ofertant, cand acesta isi realizeaza propriile studii sau de subcontractant (dupa caz).Certificate de autorizari eliberate de O.N.C.G.C. Certificat de atestare ISO 9001 /echivalent, Certificat de atestare ISO 14001 /echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca in ultimii 3 ani, ofertantul sa fi incheiat si indeplinit 1 (un) contract de servicii similar de valoare egala sau mai mare de 12.000 RON (fara TVA) sau echivalentul in euro de 2.794 EURO sau cel mult 3 (trei) contracte de valoare cumulata egala cu 20.000 RON (fara TVA) sau echivalentul in euro de 4.656 EURO (1 EURO = 4.2955 RON Cursul valutar BNR licitat in 30 oct. 2009).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
51%
104.08
Descriere: Componenta financiara
2.
oferta tehnica
49%
100
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
Pondere componenta tehnica: 49 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.11.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.12.2009 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.11.2009 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer